الکترود

الکترود

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
الکترود MT - بسته 5 کیلو گرمی
الکترود MT - بسته 5 کیلو گرمی
واحد: بسته 5 کیلو گرمی
سایز
۲/۵
قیمت (تومان)
۱۸۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
الکترود آما - بسته 5 کیلوگرمی
الکترود آما - بسته 5 کیلوگرمی
واحد: بسته 5 کیلو گرمی
سایز
۲/۵
قیمت (تومان)
۷۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
الکترود آما - بسته 5 کیلو گرمی
الکترود آما - بسته 5 کیلو گرمی
واحد: بسته 5 کیلو گرمی
سایز
۳
قیمت (تومان)
۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
الکترود آما - بسته 5 کیلو گرمی
الکترود آما - بسته 5 کیلو گرمی
واحد: بسته 5 کیلو گرمی
سایز
۴
قیمت (تومان)
۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
الکترود اعتماد - بسته 5 کیلوگرمی
الکترود اعتماد - بسته 5 کیلوگرمی
واحد: بسته 5 کیلو گرمی
سایز
۳
قیمت (تومان)
۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
الکترود اعتماد - بسته 5 کیلو گرمی
الکترود اعتماد - بسته 5 کیلو گرمی
واحد: بسته 5 کیلو گرمی
سایز
۴
قیمت (تومان)
۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰