اتصالات دنده ایی سیاه

سه راهی تبدیلی

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۶،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۲۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱"*۳/۴"
قیمت (تومان)
۲۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱.۱/۴"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱.۱/۴"*۳/۴"
قیمت (تومان)
۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱.۱/۴"*۱"
قیمت (تومان)
۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱.۱/۲"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱.۱/۲"*۳/۴"
قیمت (تومان)
۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱.۱/۲"*۱"
قیمت (تومان)
۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سراه تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل
سایز
۱.۱/۲"*۱.۱/۴"
قیمت (تومان)
۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۲٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰