اتصالات دنده ایی گالوانیزه

تبدیل گالوانیزه

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
تبدیل گالوانیزه چین
تبدیل گالوانیزه چین
واحد: عدد
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۲،۴۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه چین
تبدیل گالوانیزه چین
واحد: عدد
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۳،۹۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه چین
تبدیل گالوانیزه چین
واحد: عدد
سایز
۱"*۳/۴"
قیمت (تومان)
۳،۹۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
واحد: عدد
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۳،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه چین
تبدیل گالوانیزه چین
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۴"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۷،۲۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
واحد: عدد
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه چین
تبدیل گالوانیزه چین
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۴"*۳/۴"
قیمت (تومان)
۷،۲۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
واحد: عدد
سایز
۱"*۳/۴"
قیمت (تومان)
۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه چین
تبدیل گالوانیزه چین
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۴"*۱"
قیمت (تومان)
۶،۸۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
تبدیل گالوانیزه مک (MECH) چین
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۴"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۳،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰