اتصالات گالوانیزه

روپیچ توپیچ گالوانیزه

لطفا توجه کنید

قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه گرم

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین قیمت تبدیل روپیچ توپیچ گالوانیزه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۵۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۷۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۶۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۶۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۴"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۸۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۴"*۱"
قیمت (ریال)
۸۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۲"*۱"
قیمت (ریال)
۱،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا