اتصالات مانیسمان

زانو 45 درجه مانیسمان

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۲،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۳،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱"
قیمت (تومان)
۴،۷۵۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (تومان)
۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۲"
قیمت (تومان)
۱۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (تومان)
۲۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۳"
قیمت (تومان)
۴۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۴"
قیمت (تومان)
۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۵"
قیمت (تومان)
۱۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰