اتصالات مانیسمان

زانو 90 درجه مانیسمان

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱"
قیمت (تومان)
۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (تومان)
۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۲"
قیمت (تومان)
۲۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (تومان)
۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۳"
قیمت (تومان)
۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۴"
قیمت (تومان)
۹۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
سایز
۵"
قیمت (تومان)
۱۹۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰