اتصالات گازی (سیاه درزدار)

تبدیل جوشی درزدار

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اتصالات تبدیل جوشی درزدار

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت تبدیل جوشی سیاه درزدار به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۴۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱.۱/۴"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۶۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱.۱/۴"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۶۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱.۱/۴"*۱"
قیمت (ریال)
۵۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱.۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱.۱/۲"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۷۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱.۱/۲"*۱"
قیمت (ریال)
۶۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
تبدیل هم مرکز درزدار سیاه جوشی هم مرکز ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی مدل: هم مرکز
سایز
۱.۱/۲"*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۶۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا