اتصالات جوشی فشار قوی ساکت ولد

زانو 45 درجه فشار قوی جوشی ساکت ولد

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید زانو 45 درجه فشار قوی جوشی ساکت ولد

.تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۸۶۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۰۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۳/۸"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۱،۴۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲،۴۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۰۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۴،۸۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۰،۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: ساکت ولد کلاس: 3000
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۱،۱۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا