بست لوله پوش فیت

بست دیواری

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۹،۰۱۱
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۹،۱۵۴
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۷۰
قیمت (تومان)
۱۲،۳۸۲
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۱۰۰
قیمت (تومان)
۱۵،۷۲۸
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۲۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (تومان)
۲۸،۴۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۴۰
قیمت (تومان)
۱۵،۶۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۱۷،۱۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (تومان)
۱۸،۸۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۴۲،۱۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰