بست لوله

بست رگلاژی

لیست قیمت خرید بست رگلاژی

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
واحد: عدد کد : N-23 روکش: بدون روکش
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
واحد: عدد کد : N-23 روکش: روکش عایق
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
واحد: عدد کد : N-23 روکش: بدون روکش
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
واحد: عدد کد : N-23 روکش: روکش عایق
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
واحد: عدد کد : N-23 روکش: بدون روکش
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
واحد: عدد کد : N-23 روکش: روکش عایق
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
واحد: عدد کد : N-23 روکش: بدون روکش
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
واحد: عدد کد : N-23 روکش: روکش عایق
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23
واحد: عدد کد : N-23 روکش: بدون روکش
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
بست رگلاژی بست ایران - مدل N-23 (روکش عایق)
واحد: عدد کد : N-23 روکش: روکش عایق
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا