سیستم نصب تاسیسات

مهره و واشر

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
مهره سوپرفیکس
مهره سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۳۱
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
مهره سوپرفیکس
مهره سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۸۸
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
مهره سوپرفیکس
مهره سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۱۵۳
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
مهره سوپرفیکس
مهره سوپرفیکس
سایز
M۱۰
قیمت (تومان)
۳۴۹
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
مهره اکسترا سوپرفیکس
مهره اکسترا سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۴۵
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
مهره اکسترا سوپرفیکس
مهره اکسترا سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۱۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
مهره اکسترا سوپرفیکس
مهره اکسترا سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۲۱۸
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
مهره اکسترا سوپرفیکس
مهره اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۱۰
قیمت (تومان)
۴۵۸
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر تخت سوپرفیکس
واشر تخت سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۲۲
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر تخت سوپرفیکس
واشر تخت سوپرفیکس
سایز
قیمت (تومان)
۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸