سیستم نصب تاسیسات

پیچ متری

لیست قیمت خرید پیچ متری

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۱۹۲،۹۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۱۰ - ۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۲۶۱،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰CM
قیمت (ریال)
۲۸،۳۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۱۰ - ۱۰CM
قیمت (ریال)
۳۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۱۰ -۱۰CM
قیمت (ریال)
۳۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰CM
قیمت (ریال)
۲۹،۴۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۱۰ -۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۲۶۳،۷۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۱۹۶،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
سایز
قیمت (ریال)
۴،۳۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
سایز
قیمت (ریال)
۱۰،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا