شیلنگ پکیج و فن کویل

شیلنگ پیسوار

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید شیلنگ پیسوار

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 40 متر مدل: رابط قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5
سایز
M۳/۸*H۳/۸
قیمت (ریال)
۷۰۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 40 متر مدل: رابط قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5
سایز
M۱/۲*H۳/۸
قیمت (ریال)
۷۰۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 40 متر مدل: رابط قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5
سایز
M۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۷۰۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 50 متر مدل: رابط قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5
سایز
M۳/۸*H۳/۸
قیمت (ریال)
۷۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 50 متر مدل: رابط قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5
سایز
M۱/۲*H۳/۸
قیمت (ریال)
۷۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 50 متر مدل: رابط قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5
سایز
M۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۷۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ  پیسوار  یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
شیلنگ پیسوار یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 45 متر مدل: دنده ریز قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5 نوع: یکسر آچارش
سایز
M۸*۱۷*H۳/۸
قیمت (ریال)
۶۶۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ  پیسوار  یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
شیلنگ پیسوار یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 45 متر مدل: دنده ریز قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5 نوع: یکسر آچارش
سایز
M۸*۱۷*H۱/۲
قیمت (ریال)
۶۶۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ  پیسوار  یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
شیلنگ پیسوار یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 45 متر مدل: دنده ریز قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5 نوع: یکسر آچارش
سایز
M۸*۴۴*H۳/۸
قیمت (ریال)
۶۶۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ  پیسوار  یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
شیلنگ پیسوار یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)
نوع اتصال: یکسر مهره - یکسر دنده طول: 45 متر مدل: دنده ریز قطر درونی: 8.5 قطر بیرونی: 12.5 نوع: یکسر آچارش
سایز
M۸*۴۴*H۱/۲
قیمت (ریال)
۶۶۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا