شیلنگ فن کویل شیلان

شیلنگ پیسوار

لیست قیمت خرید شیلنگ پیسوار

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Cm: سانتی متر   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 30Cm
سایز
H۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۴۸۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 40Cm
سایز
H۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۵۰۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 50Cm
سایز
H۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۵۴۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 60Cm
سایز
H۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۵۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 70Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 70Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 70Cm
سایز
H۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۶۰۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 100Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 100Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 100Cm
سایز
H۱/۲*H۱/۲
قیمت (ریال)
۷۱۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 30Cm
سایز
H۱/۲*H۳/۸
قیمت (ریال)
۴۸۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 40Cm
سایز
H۱/۲*H۳/۸
قیمت (ریال)
۵۰۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 50Cm
سایز
H۱/۲*H۳/۸
قیمت (ریال)
۵۴۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm
واحد: عدد طول: 60Cm
سایز
H۱/۲*H۳/۸
قیمت (ریال)
۵۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا