عایق رولی الاستومریک

عایق رولی الاستومریک

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۳mm
قیمت (ریال)
۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۶mm
قیمت (ریال)
۹۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۹mm
قیمت (ریال)
۱،۱۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۳mm
قیمت (ریال)
۱،۴۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۶mm
قیمت (ریال)
۱،۹۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۹mm
قیمت (ریال)
۲،۲۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex -  هر رول معادل 8 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 8 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۲۵mm
قیمت (ریال)
۳،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۳۲mm
قیمت (ریال)
۴،۷۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۴۰mm
قیمت (ریال)
۶،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۵۰mm
قیمت (ریال)
۶،۹۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا