عایق رولی الاستومریک

مکروفلکس (MAKRO FLEX)

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۶mm
قیمت (ریال)
۹۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۹mm
قیمت (ریال)
۱،۱۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۳mm
قیمت (ریال)
۱،۴۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۹mm
قیمت (ریال)
۲،۲۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۲۵mm
قیمت (ریال)
۳،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا