عایق رولی الاستومریک

کافلکس (K FLEX)

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۳mm
قیمت (تومان)
۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۶mm
قیمت (تومان)
۵۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۹mm
قیمت (تومان)
۶۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۳mm
قیمت (تومان)
۹۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۶mm
قیمت (تومان)
۱۱۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۹mm
قیمت (تومان)
۱۳۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex -  هر رول معادل 8 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 8 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۲۵mm
قیمت (تومان)
۱۷۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۳۲mm
قیمت (تومان)
۲۵۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۴۰mm
قیمت (تومان)
۳۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۵۰mm
قیمت (تومان)
۳۹۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۸٪ ۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸