نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

عایق رولی کافلکس الاستومری

عایق رولی کافلکس الاستومری
چرا عایق رولی کافلکس الاستومری؟

لیست قیمت عایق رولی الاستومریک کافلکس

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای د

محصولات عایق رولی کافلکس الاستومری

براساس برند:

 • کافلکس
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۰۹۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۲۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۹۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۳۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۸۹۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۸۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۱۵۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۲۹۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۹۷۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۸۸۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۹۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۹۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۹،۳۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۸،۴۷۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۶،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۰۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۳،۷۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۰۸۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۳۰۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۴۴۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۸،۱۲۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۶،۰۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۶۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۱،۸۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۲،۵۱۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۱۰،۶۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۹،۳۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۷،۲۴۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۶،۳۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۹۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۰،۶۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۸۴۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۷۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۶،۴۳۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۵،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۲۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۱۵۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۲۹۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۹۷۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۸۸۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۹۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۹۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۷۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۹۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۸۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۶،۴۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۵،۵۵۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۳،۵۱۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۵،۳۷۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۴،۶۰۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۳،۸۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۳،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۲،۸۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۳،۸۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۱،۸۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۷۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۸،۱۲۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۵،۴۳۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۴،۶۶۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۳،۸۹۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۳،۱۲۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۲،۹۱۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۳،۹۱۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۱،۹۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۸۳۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۸،۱۸۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۴،۶۰۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۳،۸۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۳،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۲،۲۹۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۲،۰۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۳،۰۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۱،۰۸۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۰۱۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۷،۳۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۵،۰۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۴،۸۱۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۴،۰۴۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۳،۲۷۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۳،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۴،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۲،۰۶۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۹۸۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۸،۳۳۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۶،۷۹۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۶،۰۲۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۵،۲۵۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۴،۰۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۲۷۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۵،۲۷۹،۰۰۰