عایق رولی الاستومری

عایق رولی کافلکس الاستومری

لیست قیمت خرید عایق رولی الاستومریک کافلکس

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۳mm
قیمت (ریال)
۶۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۶mm
قیمت (ریال)
۱،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۹mm
قیمت (ریال)
۱،۳۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۳mm
قیمت (ریال)
۱،۷۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۶mm
قیمت (ریال)
۲،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۹mm
قیمت (ریال)
۲،۷۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex -  هر رول معادل 8 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 8 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۲۵mm
قیمت (ریال)
۴،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۳۲mm
قیمت (ریال)
۵،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۴۰mm
قیمت (ریال)
۸،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد
واحد: مترمربع
سایز
۵۰mm
قیمت (ریال)
۸،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا