عایق فومی رولی

عایق فوم رولی سفید

لیست قیمت خرید عایق فوم رولی سفید

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*250m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*250m
واحد: مترمربع
سایز
۱mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*150m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*150m
واحد: مترمربع
سایز
۲mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*100m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*100m
واحد: مترمربع
سایز
۳mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*80m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*80m
واحد: مترمربع
سایز
۴mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*60m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*60m
واحد: مترمربع
سایز
۵mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m
واحد: مترمربع
سایز
۶mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m
واحد: مترمربع
سایز
۸mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m
واحد: مترمربع
سایز
۱۰mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m
واحد: مترمربع
سایز
۱۵mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m
عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m
واحد: مترمربع
سایز
۲۰mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا