عایق فومی لوله ای

عایق فومی لوله ای پارس پلی فوم شرق

لیست قیمت خرید عایق فوم لوله ایی پارس پلی فوم شرق

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
واحد: متر
سایز
۳/۸" ۱۲mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
واحد: متر
سایز
۵/۸" ۱۶mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
واحد: متر
سایز
۱/۲" ۲۰mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
واحد: متر
سایز
۳/۴" ۲۵mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
واحد: متر
سایز
۱" ۳۲mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
واحد: متر
سایز
۱.۱/۴" ۴۰mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
عایق لوله پارس پلی فوم شرق
واحد: متر
سایز
۱.۱/۲" ۵۰mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا