فلنج جوشی

فلنج رینگ (Ring)

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Bar OR Bl: بار / کلاس   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۲"
قیمت (تومان)
۱۱،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۳،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۳"
قیمت (تومان)
۱۸،۰۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۴"
قیمت (تومان)
۲۱،۱۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۵"
قیمت (تومان)
۲۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۶"
قیمت (تومان)
۳۰،۱۰۴
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۸"
قیمت (تومان)
۳۶،۰۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۱۰"
قیمت (تومان)
۴۵،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
فلنج رینگ ایرانی
فلنج رینگ ایرانی
واحد: عدد
سایز
۱۲"
قیمت (تومان)
۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰