واشر و گسکت

ساخت ایران

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Bar OR Bl: بار / کلاس   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۱"
قیمت (تومان)
۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (تومان)
۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (تومان)
۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۲"
قیمت (تومان)
۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (تومان)
۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۳"
قیمت (تومان)
۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۴"
قیمت (تومان)
۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
واشر لاستیکی
واشر لاستیکی
واحد: عدد
سایز
۵"
قیمت (تومان)
۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰