لوله گالوانیزه

سنگین

آخرین بروزرسانی: عدم اعتبار
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
لوله گالوانیزه سنگین درپاد
لوله گالوانیزه سنگین درپاد
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین ساوه
لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7Kg تلرانس: %5± مقیاس وزنی: سنگین
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۸۹،۲۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7Kg تلرانس: %5± مقیاس وزنی: سنگین
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین درپاد
لوله گالوانیزه سنگین درپاد
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین ساوه
لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 8.5Kg تلرانس: %5± مقیاس وزنی: سنگین
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۱۱۵،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 8.5Kg تلرانس: %5± مقیاس وزنی: سنگین
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۱۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین درپاد
لوله گالوانیزه سنگین درپاد
سایز
۱"
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین ساوه
لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 13Kg تلرانس: %5± مقیاس وزنی: سنگین
سایز
۱"
قیمت (تومان)
۱۶۵،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 13Kg تلرانس: %5± مقیاس وزنی: سنگین
سایز
۱"
قیمت (تومان)
۱۵۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 17Kg تلرانس: %5± مقیاس وزنی: سنگین
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (تومان)
۱۹۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰