لوله و اتصالات پلیکا

انواع سیفون

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۱۱،۲۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (تومان)
۲۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۱۱۰
قیمت (تومان)
۳۴،۳۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (تومان)
۳۶،۷۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون نیمه قوی کامل رزاقی
سیفون نیمه قوی کامل رزاقی
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۵،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون نیمه قوی کامل رزاقی
سیفون نیمه قوی کامل رزاقی
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (تومان)
۱۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون نیمه قوی کامل رزاقی
سیفون نیمه قوی کامل رزاقی
واحد: عدد
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (تومان)
۱۸،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰