لوله و اتصالات پلیکا

درب دریچه بازدید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
درب دریچه بازدید کامل (درپوش دنده ای با واشر)پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۲۰۰
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
دریچه بازدید رزاقی
دریچه بازدید رزاقی
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۴۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
دریچه بازدید رزاقی
دریچه بازدید رزاقی
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۵۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸