لوله و اتصالات پلیکا

درب دریچه بازدید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
دریچه بازدید رزاقی
دریچه بازدید رزاقی
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید رزاقی
دریچه بازدید رزاقی
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۲۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸