لوله و اتصالات پلیکا

سه راهی مساوی 45 درجه

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۴۰
قیمت (تومان)
۹،۲۴۳
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۱۲،۲۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۱۷،۰۵۶
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (تومان)
۳۰،۸۸۸
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۴۳،۷۵۸
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۶۱،۸۴۱
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (تومان)
۱۰۴،۵۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی
سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۹،۰۶۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی
سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (تومان)
۱۷،۵۷۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی
سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی
واحد: عدد
سایز
۹۰*۶۳*۹۰
قیمت (تومان)
۱۳،۸۷۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸