لوله و اتصالات پلیکا

لوله و اتصالات پلیکا پلیمر تهران رزاقی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید لوله و اتصالات پلیکا پلیمر تهران - رزاقی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.6-weight:1.5
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.6-weight:1.5
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱،۱۱۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.5-weight:2
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.5-weight:2
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱،۴۱۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.6-weight:2.4
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.6-weight:2.4
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۷۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:2-weight:3.1
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:2-weight:3.1
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲،۳۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.8-weight:3.6
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.8-weight:3.6
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲،۶۷۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.8-weight:4.3
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.8-weight:4.3
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳،۱۹۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.8-weight:6.4
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:1.8-weight:6.4
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۳،۵۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:2.5-weight:8.2
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:2.5-weight:8.2
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۶،۰۹۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:3.2-weight:13.3
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:3.2-weight:13.3
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۹،۸۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:3.9-weight:20.5
لوله پلیکا معمولی رزاقی - Thickness:3.9-weight:20.5
واحد: شاخه 6 متری
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۱۵،۲۴۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا