لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی مساوی 90 درجه پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید سه راهی 90 درجه پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 50*50*5 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 50*50*5 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۵۰*۵۰*۵۰
قیمت (ریال)
۹۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 63*50*6 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 63*50*6 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳*۵۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱۳۴،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 63*63*6 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 63*63*6 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳*۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۱۶۰،۸۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 75*75*7 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 75*75*7 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۷۵*۷۵*۷۵
قیمت (ریال)
۲۸۲،۲۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 90*90*9 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 90*90*9 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰*۹۰*۹۰
قیمت (ریال)
۳۱۲،۴۹۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 110*63*11 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 110*63*11 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۶۳*۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۰۸،۶۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 110*110*11 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 110*110*11 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۴۸،۲۳۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 125*125*12 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 125*125*12 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵
قیمت (ریال)
۷۱۵،۲۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 160*110*16 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 160*110*16 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۶۰*۱۱۰*۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۴۵۰،۱۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 160*160*16 میلی متر
سه راه جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 160*160*16 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۶۰*۱۶۰*۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۵۸۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا