لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سیفون جوشی

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سیفون جوشی پلیران - PN5
سیفون جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۹،۹۵۵
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN5
سیفون جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۲۳،۱۹۲
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN5
سیفون جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (تومان)
۲۹،۰۹۹
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN5
سیفون جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (تومان)
۴۸،۷۰۷
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN5
سیفون جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۷۱،۱۳۷
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸