لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنجدار

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
واحد: عدد
سایز
۶۳*"۲
قیمت (تومان)
۹۹،۰۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
واحد: عدد
سایز
۷۵*"۲.۱/۲
قیمت (تومان)
۱۲۴،۵۳۱
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
واحد: عدد
سایز
۹۰*"۳
قیمت (تومان)
۱۳۸،۴۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
واحد: عدد
سایز
۹۰*"۴
قیمت (تومان)
۱۴۳،۲۶۷
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*"۴
قیمت (تومان)
۱۴۹،۴۶۳
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
اتصال فلنج دار پیچی پلیران
واحد: عدد
سایز
۱۲۵*"۵
قیمت (تومان)
۲۲۹،۰۰۷
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸