لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

پلیران

فیلتر محصولات
بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۶،۳۸۳
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۱۰،۰۴۱
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۷۵
قیمت (تومان)
۱۳،۷۲۰
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۹۰
قیمت (تومان)
۱۹،۹۱۹
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۲۹،۰۶۵
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۳۷،۳۹۸
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۱۶۰
قیمت (تومان)
۶۱،۷۸۸
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۲۰۰
قیمت (تومان)
۹۵،۳۲۵
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
لوله پلی اتیلن پلیران - PN5
واحد: متر
سایز
۲۵۰
قیمت (تومان)
۱۴۸،۳۷۳
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله پلی اتیلن پلیران - PN6
لوله پلی اتیلن پلیران - PN6
واحد: متر
سایز
۴۰
قیمت (تومان)
۴،۸۳۸
تعداد
تخفیف
۱۳٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸