لوله و اتصالات پوش فیت

ابزارآلات

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
کونیک کن پلیران
کونیک کن پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
قیمت (تومان)
۳۷۰،۳۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
آچار تسمه ای پلیران
آچار تسمه ای پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
قیمت (تومان)
۱۵۱،۰۰۱
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
استاپر پلیران
استاپر پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۷۰
قیمت (تومان)
۱۸۰،۲۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
استاپر پلیران
استاپر پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۰۰
قیمت (تومان)
۲۴۰،۰۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
استاپر پلیران
استاپر پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۲۹۰،۱۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
لوله بر چندمنظوره
لوله بر چندمنظوره
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۲،۲۲۰،۲۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
دستگاه برش نیوفلکس
دستگاه برش نیوفلکس
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
قیمت (تومان)
۲،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
قالب دستگاه برش و پخ لوله
قالب دستگاه برش و پخ لوله
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۱۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
قالب دستگاه برش و پخ لوله
قالب دستگاه برش و پخ لوله
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۱۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
قالب دستگاه برش و پخ لوله
قالب دستگاه برش و پخ لوله
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (تومان)
۱۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰