لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت سوپردرین

لیست قیمت خرید لوله و اتصالات پوش فیت سوپردرین

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 15Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۲۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 25Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۳۸،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 50Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۶۱،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 75Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۲۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 100Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۸۲،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 150Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۶۰۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 200Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۷۳۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 300Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱،۰۵۸،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 15Cm نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۰۲،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 25Cm نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۲۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا