لوله و اتصالات پوش فیت

سوپردرین

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۱۵ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۱۵ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 15Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۱۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۲۵ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۲۵ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 25Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۳۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۵۰ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۵۰ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 50Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۴۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۷۵ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۷۵ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 75Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۱۰۰ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۱۰۰ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 100Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۶۴،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۱۵۰ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۱۵۰ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 150Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۵۷۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۲۰۰ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۲۰۰ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 200Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۶۹۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۳۰۰ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۳۰۰ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 300Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱،۰۰۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۱۵ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك ‌سر سوكت ۱۵ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 15Cm نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۹۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۲۵ سانتيمتري
لوله سوپردرين يك‌ سر سوكت ۲۵ سانتيمتري
واحد: عدد طول لوله: 25Cm نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۱۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸