لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت سوپردرین

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید لوله و اتصالات پوش فیت سوپردرین

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 15Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۱۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 25Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۳۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 50Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۴۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 75Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 100Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۶۴،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 150Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۵۷۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 200Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۶۹۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 300Cm نوع: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱،۰۰۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک ‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 15Cm نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۹۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵ سانتیمتری
واحد: عدد طول لوله: 25Cm نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۱۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا