لوله و اتصالات پوش فیت

چهارراه 67 درجه

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
چهار راه 67 درجه پوش فیت پلیران
چهار راه 67 درجه پوش فیت پلیران
واحد: عدد زاویه اتصالات: 67Deg نوع: معمولی
سایز
۱۰۰
قیمت (تومان)
۸۵،۰۹۲
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
واحد: عدد زاویه اتصالات: 67Deg نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۶۰،۸۹۸
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
واحد: عدد زاویه اتصالات: 67Deg نوع: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (تومان)
۷۱،۲۳۲
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
واحد: عدد زاویه اتصالات: 67Deg نوع: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۹۳،۳۶۹
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
چهارراه پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
واحد: عدد زاویه اتصالات: 67Deg نوع: معمولی
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (تومان)
۸۳،۱۸۹
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهار راه كنج پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
چهار راه كنج پوش فیت ۶۷ درجه سوپر درین
واحد: عدد زاویه اتصالات: 67Deg نوع: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۱۵۳،۰۳۶
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهارراهی 67 درجه پوش فیت وحید
چهارراهی 67 درجه پوش فیت وحید
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۵۹،۴۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهارراهی 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید
چهارراهی 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۸۲،۵۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸