لوله و اتصالات پوش فیت

کفشور

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۳۷،۱۷۹
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۶۳،۵۰۲
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۴۰،۱۶۹
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۶۳،۵۰۲
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۳۷،۱۷۹
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۶۳،۵۰۲
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۴۰،۱۶۹
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۶۳،۵۰۲
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰