لوله و اتصالات پنج لایه

انواع بست لوله پنج لایه

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
۱۶
قیمت (تومان)
۴۴۷
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (تومان)
۴۴۷
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (تومان)
۴۴۷
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
۳۲
قیمت (تومان)
۶۶۵
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست U زانو دیواری سوپرپایپ
بست U زانو دیواری سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (تومان)
۸۸۳
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست لوله نیوپایپ
بست لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۱۶
قیمت (تومان)
۱۸۴
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست لوله نیوپایپ
بست لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (تومان)
۲۲۲
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست لوله نیوپایپ
بست لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (تومان)
۲۵۱
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست لوله نیوپایپ
بست لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۳۲
قیمت (تومان)
۴۴۳
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست زوج لوله نیوپایپ
بست زوج لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۱۶
قیمت (تومان)
۳۵۴
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰