لوله و اتصالات پنج لایه

انواع سه راهی دنده ایی پنج لایه

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ
زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (تومان)
۴۹،۱۹۲
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ
زانو سه راه 90 درجه پرسی توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۱/۲"*۲۰
قیمت (تومان)
۵۲،۲۸۷
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (تومان)
۱۶۰،۴۲۶
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۳/۴"*۲۵
قیمت (تومان)
۶۱،۳۸۹
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲*۳/۴"*۳۲
قیمت (تومان)
۷۸،۹۹۲
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (تومان)
۱۵۱،۳۳۶
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۱/۲"*۲۰
قیمت (تومان)
۱۷۱،۲۸۳
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۳/۴"*۲۰
قیمت (تومان)
۱۸۲،۳۵۷
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۱/۲"*۲۵
قیمت (تومان)
۱۸۸،۹۹۵
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۳/۴"*۲۵
قیمت (تومان)
۱۹۸،۳۱۵
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸