نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

اتصالات فشار قوی دنده ای

اتصالات فشار قوی دنده ای

اتصالات فشار قوی دنده ای

محصولات اتصالات فشار قوی دنده ای

 • زانو فشار قوی دنده ای زانو فشار قوی دنده ای
 • سه راه فشار قوی دنده‌ ای سه راه فشار قوی دنده‌ ای
 • بوشن و نیم بوشن فشار قوی دنده ای بوشن و نیم بوشن فشار قوی دنده ای
 • چهارراه فشار قوی دنده ای چهارراه فشار قوی دنده ای
 • مهره ماسوره فشار قوی دنده ای مهره ماسوره فشار قوی دنده ای
 • کپ فشار قوی دنده ای کپ فشار قوی دنده ای
 • درپوش فشار قوی دنده ای درپوش فشار قوی دنده ای
 • مغزی فشار قوی دنده ای مغزی فشار قوی دنده ای
 • چپقی فشار قوی دنده ای چپقی فشار قوی دنده ای
 • تردولت فشار قوی دنده ای تردولت فشار قوی دنده ای

براساس برند:

 • T تایوان
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف چهار راه فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۹،۶۳۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف مهره ماسوره فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۳،۷۵۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف مهره ماسوره فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   تا 10% تخفیف ۵،۷۳۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف کپ فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۹۰۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف کپ فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۵۲۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف بوشن تبدیل فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف بوشن تبدیل فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1"
   تا 10% تخفیف ۴،۵۰۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف بوشن فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۸۰۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف بوشن فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۴۹۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف تبدیل فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"*1/4"
   • 1/2"*3/8"
   • 3/4"*1/2"
   • 3/8"*1/4"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 2.1/2"*1"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*1/2"
   • 3"*3/4"
   • 3"*1"
   • 3"*1.1/4"
   • 3"*1.1/2"
   • 3"*2"
   • 3"*2.1/2"
   • 4"*1"
   • 4"*1.1/4"
   • 4"*1.1/2"
   • 4"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 4"*3"
   تا 10% تخفیف ۷۱۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف نیم بوشن فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۴۹۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف نیم بوشن فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۹۲۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف درپوش چهار گوش فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۸۰۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف درپوش شش گوش فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۶۵۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف درپوش گرد فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۶۶۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف مغزی شش گوش فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۱۲۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف مغزی شش گوش فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۵۸۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف چپقی فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۳،۸۱۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف تردولت فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۲،۲۵۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف تردولت فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   تا 10% تخفیف ۳،۴۸۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 2000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۱،۶۶۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۲،۳۷۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۳،۶۳۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف زانو 90 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 2000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۶۶۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف زانو 90 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۲،۳۷۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف زانو 90 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۳،۶۳۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 10% تخفیف سه راه فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۲،۶۹۰،۰۰۰
  • تا 10% تخفیف سه راه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۴،۷۷۰،۰۰۰

اتصالات فشار قوی دنده‌ ای چیست؟

اتصالات دنده ای فشار قوی، یکی از انواع اتصالات مورد استفاده در صنعت هستند. این نوع اتصالات برای ارتباط خطوط لوله فلزی به منظور انتقال سیالات پرفشار استفاده می‌شوند. در مقایسه با اتصالات فشار قوی جوشی، این قطعات کاربرد گسترده‌تری دارند و برای لوله‌هایی با قطر کمتر استفاده می‌شوند.

مشخصات فنی اتصالات فشار قوی دنده ای

هنگام خرید اتصالات فولادی فشار قوی دنده‌ای، توجه به مشخصات فنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مشخصات این اتصالات، ابعاد آن‌هاست که عموما در بازه 1.2 تا 4 اینچ قرار می‌گیرد. این نوع اتصالات دنده‌ای، کلاس فشاری مشخصی دارند که یکی از اعداد 2000، 3000 و 4000 است. هر چه کلاس فشاری یک اتصال بالاتر باشد، ضخامت گوشت قطعه و تحمل فشار آن بیشتر است. بر طبق این قاعده، برای لوله‌های رده 80 و XS از اتصالات کلاس 2000، برای لوله‌های رده 160 از اتصالات کلاس 3000 و برای لوله‌های رده XXS از سه راهی کلاس 6000 استفاده می‌شود.

ویژگی های اتصالات فشار قوی دنده ای

اتصالات فولادی فشار قوی دنده‌ای، به روش فورجینگ ساخته می‌شوند. در این روش، به محل اتصال در دو نیمه اتصال، دمایی بین 1200 تا 1250 درجه داده می‌شود. پس از این کار، فشار زیاد پرس به آن وارد می‌شود. با این روش، این قطعات، قابلیت تحمل فشار بالا پیدا می‌کنند. همچنین، این اتصالات، مقاومت زیادی در دمای بسیار بالا و بسیار پایین دارند. هنگام استفاده از این محصولات، محل اتصال به خوبی آب‌بندی می‌شود. این ویژگی، سبب افزایش عمر مفید تاسیسات خواهد شد. از دیگر مزایای این اتصالات فشار قوی، عدم نیاز به جوشکاری، هزینه نصب کم، هزینه تعمیر و نگهداری پایین و امکان جایگزینی بدون نیاز به برش آن است.

مزایای اتصالات دنده ای فشار قوی

مزایای این اتصالات فشار قوی، شامل موارد مهم زیر است:

 • کارایی بالا
 • آب‌بندی مناسب در فشار و دمای بالا
 • نصب آسان و بدون نیاز به مهارت زیاد
 • مقاومت بالا در برابر فشار و دما

استانداردهای اتصالات فشار قوی دنده ای

برای انتخاب درست اتصالات فشار قوی، از استانداردهای مختلفی استفاده می‌شود. در بین استانداردهای متداول، استاندارد انجمن مواد و آزمون آمریکا (ASTM) و استاندارد انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) بیشتر مورد توجه قرار دارند. اتصالات فشار قوی دنده ای، مطابق با استاندارد ASME B16.11 هستند.این استاندارد شامل وضعیت کاری، ترکیبات آلیاژ و عناصر مورد نیاز جهت تولید، مشخصات ابعادی و دیگر موارد می‌شود.

انواع اتصالات دنده ای فشار قوی

این اتصالات در انواع مختلف تولید و به بازار عرضه می‌شوند. در این بخش به معرفی هر یک از این قطعات می‌پردازیم.

 • زانو فشار قوی دنده ای: از این اتصال، برای تغییر مسیر 45 درجه و یا 90 درجه در خطوط لوله‌کشی استفاده می‌شود.
 • سه راهی فشار قوی دنده ای: برای ایجاد انشعاب و تغییر سایز انشعاب، از این اتصال استفاده می‌شود. سه راهی در دو نوع تبدیلی و مساوی موجود است.
 • بوشن تبدیلی فشار قوی دنده ای: برای اتصال دو لوله با سایز متفاوت از این اتصال استفاده می‌کنند.
 • چهارراه فشار قوی دنده ای: برای ساخت چهار خط لوله متقاطع، این اتصال کاربرد دارد.
 • مهره ماسوره فشار قوی دنده ای: این اتصال بین دو لوله قرار می‌گیرد تا هنگامی که نیاز به تعمیرات وجود دارد، بتوان محل اتصال را باز کرد و مجدد بست.
 • کپ فشار قوی دنده ای: این قطعه برای بستن انتهای خط لوله استفاده می‌شود.
 • بوشن و نیم بوشن فشار قوی دنده ای: بوشن و نیم بوشن، برای اتصال دو لوله به هم استفاده می‌شود.
 • درپوش فشار قوی دنده ای: این اتصال نیز برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده می‌شود.
 • مغزی فشار قوی دنده ای: مغزی قطعه‌ای است که هر دو سر آن به شکل توپیچ هستند و دو لوله را به هم متصل می‌کند.
 • چپقی فشار قوی دنده ای: برای تغییر مسیر خط لوله است و به صورت روپیچ تو پیچ استفاه می‌شود.
 • تردولت فشار قوی دنده ای: این قطعه به منظور انشعاب‌گیری از خطوط لوله استفاده می‌شود.

محصولات مکمل اتصالات فشار قوی دنده ای

اتصالات فشار قوی دنده ای یکی از انواع اتصالات فلزی است که به دلیل مزایای متعددی مانند مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و پوسیدگی، انعطاف‌پذیری و سهولت در نصب و تعمیر، در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، ساختمان‌سازی و کشاورزی کاربرد گسترده‌ای دارد.

این اتصالات از دو قسمت اصلی تشکیل شده‌اند: بدنه و دنده. بدنه اتصالات فشار قوی دنده ای معمولاً از جنس فولاد، استیل یا آلیاژهای دیگر ساخته می‌شود و دنده‌ها نیز از جنس برنج، مس یا فولاد هستند.

اتصالات فشار قوی دنده ای در انواع مختلفی مانند سه راهی، زانویی، درپوش، بوشن، تبدیل، مغزی و غیره تولید می‌شوند. هر یک از این اتصالات کاربرد خاص خود را دارند و برای اتصال لوله‌های فلزی در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای استفاده از اتصالات فشار قوی دنده ای، ابتدا باید لوله‌ها را به اندازه مورد نیاز برش دهید. سپس، با استفاده از ابزار مخصوص، دنده‌های لوله‌ها را آماده کنید. پس از آن، می‌توانید اتصالات را به لوله‌ها متصل کنید.

اتصالات فشار قوی دنده ای را می‌توان به صورت جداگانه یا به همراه سایر محصولات مکمل خریداری کرد. محصولات مکمل اتصالات فشار قوی دنده ای، شامل موارد زیر می‌شوند:

 • لوله‌های فلزی: لوله‌ها، بخش اصلی سیستم لوله‌کشی هستند و اتصالات فشار قوی دنده ای برای اتصال آنها به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • شیرآلات صنعتی: شیرآلات صنعتی برای کنترل جریان سیالات در سیستم لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلفی از شیرآلات صنعتی مانند شیر فلکه، شیر پروانه‌ای، شیر صافی و شیر سماور در کنار اتصالات فشار قوی دنده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • بست‌ها: بست‌ها برای اتصال اتصالات فشار قوی دنده ای به یکدیگر یا به لوله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلفی از بست‌ها مانند بست فلزی، بست پلاستیکی و بست لاستیکی در کنار اتصالات فشار قوی دنده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • عایق لوله: عایق لوله برای جلوگیری از اتلاف انرژی و جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی لوله‌ها در برابر عوامل محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلفی از عایق‌های لوله مانند عایق الاستومری، عایق پشم سنگ و عایق پلی اتیلن در کنار اتصالات فشار قوی دنده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • ابزار لوله‌کشی: ابزار لوله‌کشی برای برش، خم‌کاری، اتصال و تعمیر لوله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلفی از ابزار لوله‌کشی مانند اره لوله‌بر، انبردست، آچار فرانسه و دستگاه جوش در کنار اتصالات فشار قوی دنده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انتخاب محصولات مکمل اتصالات فشار قوی دنده ای، باید با توجه به نوع کاربرد و شرایط محیطی سیستم لوله‌کشی انجام شود. به عنوان مثال، برای سیستم‌های لوله‌کشی آب و فاضلاب، باید از لوله‌ها و اتصالاتی استفاده شود که در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم باشند.

خرید اتصالات فولادی فشار قوی دنده ای

برای خرید انواع اتصالات فشار قوی دنده‌ای از جمله انواع سه راهی، زانویی، درپوش، بوشن و دیگر موارد، ابتدا مشخصات دقیق قطعات مورد نیاز خود را محاسبه کنید. پس از آن اقدام به تهیه لیست خرید کنیدو آن را بر روی سایت پایپ کالا قرار دهید تا کارشناسان فروش این مجموعه، در کمترین زمان با شما تماس بگیرند. شما همچنین می‌توانید محصولات مورد نظر خود را از لیست دسته‌بندی‌های سایت پایپ کالا بیابید.

لیست قیمت اتصالات فشار قوی دنده ای

قیمت اتصالات مورد نیاز برای تاسیسات، به نوع، اندازه، مواد اولیه استفاده شده، هزینه تولید و نوسانات قیمت در بازار وابسته است. پس از آن که فهرست خرید شما در سایت پایپ کالا بارگزاری شد، لیست قیمت به روز اتصالات فشار قوی دنده‌ای مورد نیاز، برای شما ارسال می‌شود. پس از آن می‌توانید با کمک کارشناسان، خرید خود را نهایی کنید. همچنین برای اطلاع از قیمت لوله فولادی، می‌توانید به سایت پایپ کالا مراجعه کنید.

برندهای سازنده اتصالات دنده ای فشار قوی

برندی که در حال حاضر در سایت پایپ کالا، برای اتصالات دنده‌ای فشار قوی وجود دارد، برند باسول است. چنانچه محصولات سایر برندها مد نظر شماست، می‌توانید با شماره 02155696808 تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی تیم فنی فروشگاه پایپ کالا بهره‌مند شوید.

نکات مهم هنگام خرید اتصالات دنده ای فشار قوی

در هنگام خرید انواع لوله و اتصالات فشار قوی دنده‌ای، نکات مهم زیر را در نظر داشته باشید:

 • استفاده از قطعات بی‌کیفیت، عمر پروژه لوله کشی را کم می‌کند. اتصالات بی‌کیفیت هزینه تعمیر و نگهداری را نیز افزایش می‌دهند.
 • برای خرید اتصالاتی مانند اتصالات فشار قوی با کیفیت و مطمئن، به فروشگاه‌هایی با سابقه بلند مدت مراجعه کنید.
 • از مشخصات اتصالات فولادی فشار قوی مورد نظر خود به صورت دقیق مطمئن شوید.
 • قبل از نهایی کردن خرید خود، با کارشناسان پایپ کالا مشورت کنید.

در این مطلب، به معرفی انواع اتصالات فشار قوی دنده‌ای، مزایا و معایب، مشخصات، استانداردها و کاربردهای آن پرداختیم. از این محصولات برای لوله‌های فلزی با قطر کم و انتقال سیالاتی با فشار و دمای زیاد استفاده می‌شود. از جمله موارد کاربد این اتصالات می‌توان به آتش‌نشانی، سیستم‌های خنک‌کننده و سیستم‌های هیدرولیکی اشاره کرد. پایپ کالا، با فروش انواع اتصالات فولادی، در تلاش است تا آن‌ها  را با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مشتریان خود قرار دهد. جهت استعلام قیمت اتصالات فشار قوی دنده‌ای، با کارشناسان فروش لوله و اتصالات پایپ کالا در ارتباط باشید.

مشاوره آنلاین

02155696808