نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

اتصالات جوشی فشار قوی ساکت ولد

اتصالات جوشی فشار قوی ساکت ولد

اتصالات جوشی فشار قوی ساکت ولد

محصولات اتصالات جوشی فشار قوی ساکت ولد

 • زانو فشار قوی ساکت ولد زانو فشار قوی ساکت ولد
 • سه راه فشار قوی ساکت ولد سه راه فشار قوی ساکت ولد
 • بوشن و نیم بوشن ساکت ولد بوشن و نیم بوشن ساکت ولد
 • مهره ماسوره فشار قوی جوشی ساکت ولد مهره ماسوره فشار قوی جوشی ساکت ولد
 • بوشن و نیم بوشن فشار قوی جوشی ساکت ولد بوشن و نیم بوشن فشار قوی جوشی ساکت ولد
 • کپ فشار قوی جوشی ساکت ولد کپ فشار قوی جوشی ساکت ولد
 • ساکولت فشار قوی جوشی ساکت ولد ساکولت فشار قوی جوشی ساکت ولد

براساس برند:

 • T تایوان
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% بوشن تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۰۴۰،۰۰۰
  • تا 20% بوشن تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۲،۳۴۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% مهره ماسوره فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۳،۱۳۰،۰۰۰
  • تا 20% مهره ماسوره فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۴،۴۱۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% کپ فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۶۵۰،۰۰۰
  • تا 20% کپ فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   تا 10% تخفیف ۱،۰۲۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۸۱۰،۰۰۰
  • تا 20% بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۱۴۰،۰۰۰
  • تا 20% نیم بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۸۱۰،۰۰۰
  • تا 20% نیم بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۱،۱۴۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% ساکولت فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۸۷۰،۰۰۰
  • تا 20% ساکولت فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۲،۶۸۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% سه راه تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"*1/4"
   • 1/2"*3/8"
   • 3/4"*1/2"
   • 3/8"*1/4"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 2.1/2"*1"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*1/2"
   • 3"*3/4"
   • 3"*1"
   • 3"*1.1/4"
   • 3"*1.1/2"
   • 3"*2"
   • 3"*2.1/2"
   • 4"*1"
   • 4"*1.1/4"
   • 4"*1.1/2"
   • 4"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 4"*3"
   تا 10% تخفیف ۲،۷۹۰،۰۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   تا 10% تخفیف ۴،۵۰۰،۰۰۰
  • تا 20% سه راه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۸۹۰،۰۰۰
  • تا 20% سه راه فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۲،۵۳۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۳۹۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 10% تخفیف ۱،۸۵۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 90 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۳۹۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 90 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 10% تخفیف ۱،۸۵۰،۰۰۰

اتصالات ساکت ولد (Socket Weld) در کنار اتصالات دنده‌ای، در دسته اتصالات فشار قوی قرار می‌گیرند. این اتصالات برای خطوط لوله‌کشی حساس با فشار بالا کاربرد دارند. اتصالات فشار قوی ساکت ولد بر خلاف اتصالات فشار قوی دنده‌ای، به صورت جوشی به لوله‌ها متصل می‌شوند. در مواردی که استفاده از لوله و اتصالات مانیسمان در پروژه پایپینگ ضروری و فشار و حرارت بالا باشد، این قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد این قطعات در صنایعی مانند پتروشیمی، نیروگاه‌ها، سیستم‌های آتش نشانی و صنعت پزشکی است. مهم‌ترین دلیل استفاده از این اتصالات، استحکام ساختاری و آب‌بندی کامل آن‌هاست. در ادامه به معرفی این نوع اتصالات فشار قوی، انواع، ویژگی‌ها و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اتصالات فشار قوی ساکت ولد چیست؟

اتصالات ساکت ولد، با توجه به نوعشان، برای تغییر مسیر، انشعاب‌گیری، وصل کردن دو لوله و تغییر سایز خط اصلی استفاده می‌شوند. بر خلاف اتصالات فشار قوی دنده ای، این نوع اتصالات به وسیله جوش به لوله متصل می‌شوند. این نوع اتصالات دارای یک فرورفتگی است که لوله در درون آن می‌نشیند. سپس دور تا دور آن به وسیله جوش به لوله فلزی متصل می‌شود. به دلیل این روش اتصال، آب‌بندی قابل اعتمادی در محل اتصال ایجاد می‌شود. به طور کلی جنس این اتصالات می‌تواند از کربن استیل، فولاد آلیاژی و استنلس استیل باشد.

مشخصات فنی اتصالات فشار قوی ساکت ولد

برای انتخاب اتصالات فشار قوی ساکت ولد، توجه به  مشخصات فنی، بسیار اهمیت دارد. این مشخصات شامل نوع، سایز و کلاس فشاری می‌شوند. به طور معمول، از اتصالات ساکت ولد کلاس 3000 در سیستم‌های لوله‌کشی با رده 80 و XS واز کلاس 6000 برای سیستم‌های لوله‌کشی رده 160 استفاده می‌شود. این اتصالات، از سایز 1.2 اینچ تا سایز 4 اینچ تولید می‌شوند.

انواع اتصالات ساکت ولد فشار قوی

اتصالات SW، انواع مختلفی دارند که با توجه به ساختار و کاربردشان، مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع این قطعات پایپینگ، شامل موارد زیر است:

 • زانو فشار قوی ساکت ولد: زانو یی ساکت ولد، با شعاع بلند و کوتاه و زوایای 45 و 90 درجه موجود هستند. از این قطعه برای تغییر مسیر سیال استفاده می‌شود.
 • سه راهی فشار قوی ساکت ولد: سه راهی مساوی ساکت ولد برای انشعاب گیری 90 درجه و بدون تغییر سایز استفاده می‌شود. سه راهی تبدیلی ساکت ولد نیز برای انشعاب گیری با تغییر اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بوشن تبدیلی فشار قوی ساکت ولد: از این قطعه برای اتصال و تغییر سایز دو لوله مانیسمان استفاده می‌شود.
 • مهره ماسوره فشار قوی ساکت ولد: برای آن که بتوان محل اتصال را در صورت نیاز باز و بسته کرد، از مهره ماسوره استفاده می‌شود.
 • بوشن و نیم بوشن فشار قوی ساکت ولد: جهت اتصال دو لوله مانیسمان هم سایز از این قطعات استفاده می‌شود.
 • کپ فشار قوی ساکت ولد: برای مسدود کردن انتهای لوله‌های مانیسمان، از کپ فشار قوی ساکت ولد استفاده می‌شود.
 • ساکولت فشار قوی ساکت ولد: زمانی که لازم باشد لوله‌ای با سایز کوچک را به لوله‌ای با سایز بزرگ متصل و انشعاب ایجاد کنید، می‌توانید از ساکولت استفاده کنید.

ویژگی های اتصالات جوشی فشار قوی ساکت ولد

به طور کلی اتصالات فشار قوی ساکت ولد، از فولاد، استنلس استیل و کربن استیل، تولید می‌شوند. این اتصالات به دلیل سایز کم، برای لوله‌های کوچک قابل استفاده است. به دلیل جوشکاری دور تا دور این اتصالات به لوله، محل اتصال از استحکام بالایی برخوردار است و به خوبی آب‌بندی می‌شود. به همین دلیل برای استفاده در فشار و دمای بالا ازاتصالات دنده ای بهتر عمل می‌کنند.

مزایای اتصالات ساکت ولد

از مزایای این اتصالات فشار قوی جوشی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استحکام و آب‌بندی مناسب
 • عدم نشت سیالات در فشار و درجه حرارت بالا
 • به راحتی با لوله هم‌تراز می‌شوند و نیاز به ابزار خاصی وجود ندارد.

معایب اتصالات ساکت ولد

در کنار مزایای ذکر شده، این اتصالات فلزی دارای معایب زیر هستند:

 • به دلیل جوشی بودن محل اتصال، برای تعویض اتصالات فشار قوی ساکت ولد، نیاز به برشکاری وجود دارد.
 • هزینه نصب، تعمیر و نگهداری این نوع اتصالات، بالاتر از اتصالات دنده ای است.
 • هنگام جوشکاری نیاز به فاصله هوایی کوچکی به نام شکاف انبساط هستند که محلی غیر قابل دسترس است و نمی‌توان آن را تمیز کرد. این شکاف امکان خوردگی را نیز افزایش می‌دهد.

استانداردهای اتصالات فشار قوی ساکت ولد

با توجه به متریال استفاده شده در ساخت اتصالات ساکت ولد، استاندارد متفاوتی برای آن‌ها استفاده می‌شود. اتصالات ساکت ولد کربن استیل، بر اساس استانداردهای ASTM A234 WPB, WPC, ASTM A105 تولید می‌شوند.

به دلیل قدرت و استحکام استنلس استیل، این آلیاژ، ماده فوق العاده‌ای برای تولید انواع محصولات فلزی از جمله اتصالات ساکت ولد به حساب می‌آید. اتصالات با جنس استنلس استیل بر اساس استانداردهایASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, ASTM A182  تولید می شوند.

 سومین نوع از اتصالات ساکت ولد فشار قوی، از فولاد آلیاژی ساخته می‌شوند. این اتصالات باید بر اساس استانداردهای ASTM A234 WP5, WP9, WP11, WP221, WP91  تولید شوند تا بتوانند در محیط‌های با فشار و دمای بالا دوام و استحکام داشته باشند.

کاربرد اتصالات فشار قوی ساکت ولد

اتصالات جوشی ساکت ولد، برای انتقال ایمن مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال و مواد سمی و خطرناک بسیار مناسب هستند. سیستم‌های آتش‌نشانی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پزشکی، صنایعی هستند که از این اتصالات در آن‌ها استفاده می‌شود.

محصولات مکمل اتصالات فشار قوی ساکت ولد

از محصولات مکمل این قطعات می‌توان به انواع لوله‌ فلزی مانیسمان، شیرآلات صنعتی، بست و لوازم مورد نیاز پایپینگ اشاره کرد.

خرید اتصالات ساکت ولد

برای خرید انواع اتصالات فشار قوی ساکت ولد از جمله انواع زانو، ساکولت، سه راهی، چهارراه، کپ و غیره، ابتدا مشخصات دقیق اتصالات مورد نیاز خود را تعیین کنید. پس از آن که لیست خرید محصولات مورد نیازتان آماده شد، آن را بر روی سایت پایپ کالا بارگزاری کنید. پس از این کار، کارشناسان فروش ما، با شما تماس خواهند گرفت.

لیست قیمت اتصالات ساکت ولد

قیمت اتصالات فشار قوی همچون دیگر محصولات مرتبط با آن‌ها، به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به سایز، مشخصات فنی، قیمت مواد اولیه، هزینه تولید و نوسانات قیمت در بازار اشاره کرد. پس از آن که فهرست خرید لوله و اتصالات مورد نیازتان را در سایت پایپ کالا بارگزاری کردید، لیست قیمت به روز این محصولات، برای شما ارسال خواهد شد. پس از آن می‌توانید با کمک کارشناسان این مجموعه، خرید خود را نهایی کنید.

برندهای سازنده اتصالات فشار قوی ساکت ولد

برند اتصالات ساکت ولد موجود در فروشگاه پایپ کالا، باسول (Bothwell) است. چنانچه محصولات سایر برندها مورد نیاز شماست، می‌توانید با شماره 02155696808 تماس بگیرید و از مشاوره تیم فنی پایپ کالا بهره‌مند شوید.

نکات مهم هنگام خرید اتصالات ساکت ولد

در هنگام خرید انواع اتصالات ساکت ولد فشار قوی لازم است به نکات مهم زیر توجه کنید:

 • استفاده از قطعات ساکت ولد بی‌کیفیت، عمر پروژه را کم می‌کند. با این کار، هزینه تعمیر و نگهداری پروژه نیز افزایش می‌یابد.
 • برای خرید اتصالات فلزی فشار قوی و محصولات مکمل آن، سابقه فروشگاه را نیز مد نظر قرار دهید.
 • از مشخصات اتصالات جوشی مورد نیاز خود به صورت دقیق مطمئن شوید.
 • قبل از این که خرید خود را نهایی کنید، از کارشناسان پایپ کالا مشاوره بگیرید.

در این مطلب، به معرفی اجمالی اتصالات ساکت ولد فشار قوی، انواع، مزایا و معایب، مشخصات فنی، استانداردها و کاربردهای آن پرداختیم. برای انتقال سیالات سمی، قابل اشتعال و گران قیمت که بسیار اهمیت دارند، از این اتصالات استفاده می‌شود تا نشتی وجود نداشته باشد. این اتصالات، به دلیل مزایای دیگری همچون استحکام بالا و در صنایع پتروشیمی، پزشکی و آتش نشانی بسیار پرکاربرد هستند. پایپ کالا، با فروش انواع اتصالات جوشی ساکت ولد، در تلاش است تا آن‌ها  را با بالاترین کیفیت در اختیار مشتریان خود قرار دهد. جهت استعلام قیمت این نوع اتصالات، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

مشاوره آنلاین

02155696808