نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

ترمومتر عمودی

ترمومتر عمودی

ترمومتر عمودی

محصولات ترمومتر عمودی

براساس برند:

 • ویکا
 • پکنز
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 10cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 15cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 10cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 15cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 20cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما (-30) - (+60) ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-120 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-160 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% ترمومتر صفحه 6cm غلاف از زیر با طول غلاف 30cm و دما 0-250 ویکا (WIKA)

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید

اقدامات کنترلی، از قسمت‌های مهم در هر صنعت به حساب می‌آیند. یکی از این اقدامات کنترلی، کنترل دمای سیالات و سایر بخش‌ها است. چنانچه دمای سیالات و سایر بخش‌ها، افزایش یا کاهش ناگهانی داشته باشد، می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به تجهیزات و ماشین آلات وارد آورد. ضمن آن که ایمنی بخش‌های مختلف نیز به خطر می‌افتد. برای کنترل این پارامتر، می‌توان از اقلام کنترلی و ابزار دقیق مخصوصی بهره برد. دقت اندازه‌گیری در این تجهیزات، با توجه به حساسیت هر بخش، می‌تواند متفاوت باشد. برای اندازه‌گیری میزان دما در خطوط لوله مایعات و گازها، از ابزاری به نام ترمومتر استفاده می‌شود. این دماسنج‌ها انواع مختلفی دارند و در شرایط مختلف قابل استفاده هستند. این دماسنج‌ها می‌توانند به صورت غلاف از پشت و یا غلاف از پایین به سایر تجهیزات متصل شوند. به ترمومترهایی که غلاف از پشت دارند، افقی و به انواع غلاف از پایین عمودی گفته می‌شود. در ادامه این مطلب، با ترمومتر عمودی، انواع، کاربردها، مشخصات فنی و دیگر موارد مرتبط با آن، آشنا خواهیم شد.

ترمومتر عمودی چیست؟

ترمومترهای عمودی، برای اندازه‌گیری دمای مایعات و گازها، در مخازن، لوله‌ها و سایر ماشین آلات، مورد استفاده قرار می‌گیرند. ترمومترها که با نام تمپرچر گیج نیز شناخته می‌شوند، در انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی براساس تکنیک اندازه گیری، نوع اتصال و سایر موارد، انجام می‌شود. دماسنج‌های عمودی، از یک صفحه نمایش عقربه‌ای و حسگر دما ساخته شده‌اند. همانند گیج‌های فشار، درون محفظه نمایشگر ترمومترها نیز می‌تواند خالی باشد و یا با مایع روغنی پر شود. چنانچه ترمومتر خالی از مایع روغنی باشد، به آن ترمومتر خشک می‌گوییم. جنس بدنه و غلاف (ترموول) این تجهیزات از استنلس استیل، جنس دنباله آن‌ها از برنج و جنس عقربه آن‌ها از آلومینیوم است.

انواع ترمومتر

از نظر تکنیک اندازه‌گیری، اندازه‌گیرهای دما در دسته‌های زیر قرار داده می‌شوند:

ترمومتر بی متال

از متداول‌ترین ترمومتر‌هایی که در صنعت استفاده می‌شوند، دماسنج‌های بی‌متال (Bi-Metal) هستند. این تجهیزات سیستم اندازه‌گیری به شکل مارپیچ یا روتری دارند. در بخش حسگر تماسی این ترمومترها، از دو ورق فلزی با ضرایب انبساط متفاوت استفاده می‌شود. این دو ورق به خوبی به هم متصل هستند و جدا نمی‌شوند. تغییر شکل مکانیکی این دو نوار فلزی، باعث ایجاد یک حرکت چرخشی می‌شود که ناشی از تغییرات دماست. یک سر این سیستم، ثابت است و سر دیگر عقربه ترمومتر را حرکت می‌دهد.

ترمومتر گازی

در دماسنج‌های گازی، غلاف و لوله بوردون به هم متصل هستند. این ترمومترها، با گاز بی‌اثر پر می‌شود. در صورتی که دما کاهش یا افزایش پیدا کند، فشار داخلی این دماسنج نیز تغییر می‌کند. بنابراین عقربه نمایشگر آن با تغییرات فشار گاز درون آن حرکت می‌کند.

ترمومتر کاپیلاری

بخش‌های مختلف این ترمومتر شامل یک غلاف یا پروب دما، یک مویین و یک لوله بوردون، بخش‌های مختلف هستند. از این گیج‌ها برای اندازه‌گیری دما از فاصله‌های مختلف استفاده می‌شود. خود این ترمومتر نیز با یک مایع پر شده و در صورتی که دما تغییر کند، فشار داخلی گیج نیز تغییر می‌کند. این فشار از طریق یک دنباله، به شفت پوینتر یا اشاره‌گر انتقال پیدا می‌کند. در نهایت مقدار دما روی صفحه ترمومتر نشان داده می‌شود. دنباله‌های این دماسنج‌ها می‌تواند باز 2 تا 12 متر طول داشته باشد. بنابراین می‌توان اندازه گیری‌ها را از دور نیز انجام داد. محدوده اندازه‌گیری برای این ترمومترها بین منفی 40 تا مثبت 500 درجه سانتی‌گراد است. همچنین دقت آن‌ها در کلاس 1 و 2 قرار دارد.

ترمومتر غلافی یا مدادی

ترمومتر مدادی، دارای یک ستون است که از الکل یا جیوه پر می‌شود. این ستون با دقت بالا درجه‌بندی می‌شود. با تغییراتی که در دما رخ می‌دهد، الکل یا جیوه درون ستون منبسط یا منقبض می‌شود. به این ترتیب، با استفاده از خطوط روی ستون، می‌توان دما را مشاهده کرد. از این دماسنج‌ها، بیشتر برای اندازه‌گیری دمای محیط استفاده می‌شود.

مشخصات فنی ترمومترهای عمودی

گیج‌های دما به طور کلی، دارای مشخصات فنی مختلفی هستند که بر اساس نیاز هر پروژه، معین می‌شود. محدوده دمای اندازه‌گیری یکی از این مشخصات است که در هر دماسنج تفاوت دارد. در برخی مدل‌های دماسنج عمودی، این اعداد می‌تواند از منفی 30 تا مثبت 250 درجه سانتی‌گراد باشد. هر مدل از ترمومترهای عمودی، می‌تواند در محدوده دمایی متفاوتی ساخته شود. اندازه قطر صفحه نیز در رابطه با ترمومترها، مورد توجه قرار می‌گیرد. در ترمومترهای عمودی این عدد می‌تواند 6، 10 و 15 سانتی‌متر باشد.

 طول غلاف، دیگر مشخصه با اهمیت در ترمومترهای عمودی است و می‌تواند 10، 15، 20 و 30 سانتی‌متر باشد. اگرچه در برندهای مختلف، سایزهای متفاتی از صفحه نمایشگر ساخته می‌شود. در دماسنج‌ها، واحد اندازه‌گیری که به صورت نرمال، استفاده می‌شود، سانتی‌گراد و فارنهایت است. کلاس دقت، به معنای ماکزیمم حد خطای قابل قبول در هر ترمومتر است. این کلاس در بیشتر ترمومترهای عمودی 1 و 2 در نظر گرفته می‌شود. ترمومترهای عمودی بیشتربه صورت رزوه‌ای به سایر تجهیزات متصل می‌شوند. سایز اتصال برای این تجهیزات، 1.2 اینچ است. کلاس حفاظتی، دیگر مشخصه این ترمومترها است که در کاتالوگ آن‌ها ذکر می‌شود.

ویژگی‌های ترمومتر عمودی

همانطور که پیشتر ذکر شد، ترمومترهای عمودی، به صورت غلاف از زیر هستند و عموما با روش بی‌متال، دما را می‌سنجند. نوع اتصال این تجهیزات به صورت رزوه‌ای یا پیچی است. ترمومترهای عمودی از ابزارهایی هستند که به شکل تماسی پارامترها را اندازه‌گیری می‌کنند و دقت مناسبی دارند.

کاربرد ترمومتر عمودی

این نوع ترمومترها، بسته به نوع و روش اندازه‌گیری دما، دارای کاربردهای زیر هستند:

 • سیستم‌های تهویه مطبوع
 • موتورخانه‌ها
 • صنعت ماشین‌سازی
 • نیروگاه‌ها
 • لوله و اتصالات
 • کارخانه‌های تولیدی
 • سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی

خرید ترمومتر عمودی

سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل در هر صنعت، مطابق با مشخصات فنی آن، طراحی و اجرا می‌شوند. اقلام کنترلی و ابزار دقیق، با توجه به این مشخصات، انتخاب و خریداری می‌شوند. با توجه به آن که دمای سیالات و محیط در هر پروژه حائز اهمیت است، ترمومترها نقش مهمی در این سیستم‌های سنجش بازی می‌کنند. بنابراین بر حسب واحد اندازه گیری، نوع سیالات و دقت مورد نیاز، این ابزار اندازه‌گیری انتخاب، خریداری و به پروژه افزوده می‌شوند. از این رو، پیش از خرید هر نوع ترمومتر، لازم است تا از مشخصات فنی پروژه خود اطمینان حاصل کنید. سپس لیست خرید خود را بر اساس این مشخصات فنی تهیه کنید. پس از این کار، می‌توانید این آن را بر روی سایت پایپ کالا بارگزاری کنید تا کارشناسان فروش این مجموعه، در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند.

لیست قیمت ترمومتر عمودی

قیمت تمام شده این اقلام، به عوامل مختلفی بستگی دارد. به دلیل تغییرات قیمت در مواد اولیه و هزینه حمل و نقل و سایر فاکتورها، قیمت این تجهیزات نیز مطابق با این موارد تغییر می‌کند. برای اطلاع از قیمت انواع ترمومتر عمودی، می‌توانید با کارشناسان پایپ کالا در تماس باشید یا به سایت این مجموعه مراجعه کنید. در صورتی که لیست خرید خود را برای ما ارسال کنید، لیست قیمت ترمومترهای مورد نیازتان، برای شما ارسال خواهد شد.

شما همچنین می‌توانید با شماره‌گیری 02155696808 ، از کارشناسان فروشگاه لوله و اتصالات پایپ کالا مشاوره بگیرید.

برندهای سازنده ترمومتر عمودی

از برندهای دماسنج‌های عمودی موجود در سایت پایپ کالا، می‌توان به ویکا و پکنز اشاره کرد. ویکا یک برند ایتالیایی و پکنز برندی ترکیه‌ای است. محصولات این برندها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

نکات مهم هنگام خرید انواع عمودی

در هنگام خرید انواع ابزار دقیق و تجهیزات کنترلی مانند انواع ترمومتر عمودی و افقی، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

 • کیفیت بالا و استاندارد بودن این اقلام کنترلی و ابزار دقیق را در اولویت قرار دهید.
 • برای خرید تجهیزات اندازه‌گیری دمای با کیفیت، از فروشگاه‌ها و برندهایی با سابقه طولانی در این زمینه، کمک بگیرید.
 • پیش از خرید، از مشخصات فنی مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید تا انتخاب بهتری داشته باشید.
 • قبل از اینکه خرید خود را نهایی کنید، با کارشناسان ما مشورت کنید.

در این مطلب، به معرفی انواع ترمومتر بر اساس تکنیک اندازه‌گیری، ترمومتر عمودی، ویژگی‌ها، مشخصات فنی و کاربردهای آن‌ پرداختیم. هدف مهم استفاده از این تجهیزات، در اندازه‌گیری دمای سیالات موجود در خطوط لوله و اتصالات، سیستم‌های گرمایش و سرمایش، بویلرها و تهویه‌های مطبوع است. با استفاده از این تجهیزات، می‌توان در صورت افزایش یا کاهش ناگهانی دما در خطوط انتقال و سایر تجهیزات، آن را به مقادیر استاندارد تعدیل کرد. این تجهیزات در صنایع متفاوتی، استفاده می‌شوند و به کنترل فرآیندها، افزایش عمر خطوط لوله و سایر تجهیزات و افزایش ایمنی کمک می‌کنند. برای خرید این ابزار دقیق سنجش دما، می‌توانید به پایپ کالا اعتماد کنید.

مشاوره آنلاین

02155696808