نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

عایق رولی الاستومری

عایق رولی الاستومری

عایق رولی الاستومری

محصولات عایق رولی الاستومری

براساس برند:

 • کافلکس
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۰۹۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۲۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۹۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۳۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۸۹۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار ساده رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۸۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۱۵۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۲۹۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۹۷۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۸۸۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۹۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسب دار مسلح رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۹۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۹،۳۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۸،۴۷۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۶،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۰۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۳،۷۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۰۸۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۳۰۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۴۴۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۸،۱۲۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۶،۰۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۶۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۱،۸۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۲،۵۱۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۱۰،۶۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۹،۳۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۷،۲۴۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۶،۳۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۹۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۰،۶۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۸۴۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۷۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۶،۴۳۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۵،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم مسلح مشکی 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۲۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۱۵۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۲۹۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۹۷۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۵،۸۸۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۹۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۲،۹۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۱۱،۷۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۹،۹۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۷،۸۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۶،۴۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۵،۵۵۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی EPDM روکش آلومینیوم معمولی 230میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۱۳،۵۱۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۵،۳۷۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۴،۶۰۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۳،۸۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۳،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۲،۸۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۳،۸۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۱،۸۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۷۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار ساده رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۸،۱۲۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۵،۴۳۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۴،۶۶۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۳،۸۹۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۳،۱۲۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۲،۹۱۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۳،۹۱۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۱،۹۱۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۸۳۵،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR پشت چسب دار مسلح رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۸،۱۸۴،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۴،۶۰۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۳،۸۳۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۳،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۲،۲۹۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۲،۰۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۳،۰۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۱،۰۸۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۰۱۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۷،۳۵۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۵،۰۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۴،۸۱۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۴،۰۴۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۳،۲۷۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۳،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 4متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   تخفیف -% ۱۴،۰۶۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 60متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 3
   تخفیف -% ۲،۰۶۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 6متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% ۱۰،۹۸۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 130میکرون رول 8متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% ۸،۳۳۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 10متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 19
   تخفیف -% ۶،۷۹۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 12متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 16
   تخفیف -% ۶،۰۲۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 14متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 13
   تخفیف -% ۵،۲۵۸،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 20متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 9
   تخفیف -% ۴،۰۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% عایق الاستومری رولی NBR روکش آلومینیوم مسلح 230میکرون رول 30متر کافلکس

   سایز (inch):
   • 6
   تخفیف -% ۴،۲۷۹،۰۰۰