ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "3/8 مترطول 12mm 2,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "5/8 مترطول 16mm 2,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "1/2 مترطول 20mm 2,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "3/4 مترطول 25mm 3,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "1 مترطول 32mm 3,750
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "1.1/4 مترطول 40mm 5,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "1.1/2 مترطول 50mm 6,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "2 مترطول 63mm 9,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "2.1/2 مترطول 75mm 20,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "3 مترطول 90mm 38,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "4 مترطول 110mm 47,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 عایق لوله پارس پلی فوم شرق "5 مترطول 125mm 65,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل