ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*300m مترمربع 1mm 4,950
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*150m مترمربع 2mm 6,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*100 مترمربع 3mm 8,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*75m مترمربع 4mm 11,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*60m مترمربع 5mm 13,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*55m مترمربع 6mm 20,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*50m مترمربع 8mm 23,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*50m مترمربع 10mm 28,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*50m مترمربع 15mm 48,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*50m مترمربع 20mm 61,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*50m مترمربع 25mm 77,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*25m مترمربع 30mm 93,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 عایق رولی پارس پلی فوم شرق 1m*15m مترمربع 35mm 109,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل