ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 واشر نسوز ساده عدد "1/2 15,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 واشر نسوز ساده عدد "3/4 15,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 واشر نسوز ساده عدد "1 15,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 واشر نسوز ساده عدد "1.1/4 30,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 واشر نسوز ساده عدد "1.1/2 30,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 واشر نسوز ساده عدد "2 30,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 واشر نسوز ساده عدد "2.1/2 45,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 واشر نسوز ساده عدد "3 45,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 واشر نسوز ساده عدد "4 60,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 واشر نسوز ساده عدد "5 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 واشر نسوز ساده عدد "6 90,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 واشر نسوز ساده عدد "8 120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 واشر نسوز ساده عدد "10 150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 واشر نسوز سیم دار عدد "1/2 25,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 واشر نسوز سیم دار عدد "3/4 25,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 واشر نسوز سیم دار عدد "1 25,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 واشر نسوز سیم دار عدد "1.1/4 50,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 واشر نسوز سیم دار عدد "1.1/2 50,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 واشر نسوز سیم دار عدد "2 50,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 واشر نسوز سیم دار عدد "2.1/2 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 واشر نسوز سیم دار عدد "3 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 واشر نسوز سیم دار عدد "4 100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 واشر نسوز سیم دار عدد "5 125,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 واشر نسوز سیم دار عدد "6 150,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 واشر نسوز سیم دار عدد "8 200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 واشر نسوز سیم دار عدد "10 250,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل