ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 واشر نسوز ساده عدد "1/2 5,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 واشر نسوز ساده عدد "3/4 5,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 واشر نسوز ساده عدد "1 5,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 واشر نسوز ساده عدد "1.1/4 10,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 واشر نسوز ساده عدد "1.1/2 10,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 واشر نسوز ساده عدد "2 10,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 واشر نسوز ساده عدد "2.1/2 15,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 واشر نسوز ساده عدد "3 15,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 واشر نسوز ساده عدد "4 20,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 واشر نسوز ساده عدد "5 25,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 واشر نسوز ساده عدد "6 30,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 واشر نسوز ساده عدد "8 40,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 واشر نسوز ساده عدد "10 50,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 واشر نسوز سیم دار عدد "1/2 7,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 واشر نسوز سیم دار عدد "3/4 7,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 واشر نسوز سیم دار عدد "1 7,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 واشر نسوز سیم دار عدد "1.1/4 14,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 واشر نسوز سیم دار عدد "1.1/2 14,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 واشر نسوز سیم دار عدد "2 14,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 واشر نسوز سیم دار عدد "2.1/2 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 واشر نسوز سیم دار عدد "3 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 واشر نسوز سیم دار عدد "4 28,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 واشر نسوز سیم دار عدد "5 35,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 واشر نسوز سیم دار عدد "6 42,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 واشر نسوز سیم دار عدد "8 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 واشر نسوز سیم دار عدد "10 70,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل