ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 واشر نسوز ساده عدد "1/2 8,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 واشر نسوز ساده عدد "3/4 8,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 واشر نسوز ساده عدد "1 8,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 واشر نسوز ساده عدد "1.1/4 16,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 واشر نسوز ساده عدد "1.1/2 16,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 واشر نسوز ساده عدد "2 16,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 واشر نسوز ساده عدد "2.1/2 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 واشر نسوز ساده عدد "3 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 واشر نسوز ساده عدد "4 32,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 واشر نسوز ساده عدد "5 40,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 واشر نسوز ساده عدد "6 48,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 واشر نسوز ساده عدد "8 64,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 واشر نسوز ساده عدد "10 80,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 واشر نسوز سیم دار عدد "1/2 12,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 واشر نسوز سیم دار عدد "3/4 12,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 واشر نسوز سیم دار عدد "1 12,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 واشر نسوز سیم دار عدد "1.1/4 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 واشر نسوز سیم دار عدد "1.1/2 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 واشر نسوز سیم دار عدد "2 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 واشر نسوز سیم دار عدد "2.1/2 36,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 واشر نسوز سیم دار عدد "3 36,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 واشر نسوز سیم دار عدد "4 48,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 واشر نسوز سیم دار عدد "5 60,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 واشر نسوز سیم دار عدد "6 72,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 واشر نسوز سیم دار عدد "8 96,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 واشر نسوز سیم دار عدد "10 120,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل