ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 پیچ گالوانیزه L=10mm عدد M6 853
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 پیچ گالوانیزه L=15mm عدد M6 853
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M6 853
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M6 995
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M6 1,052
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 پیچ گالوانیزه L=35mm عدد M6 1,137
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M6 1,279
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M6 1,478
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M6 1,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M6 1,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M6 2,274
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M6 2,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 پیچ گالوانیزه L=10mm عدد M8 1,364
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 پیچ گالوانیزه L=15mm عدد M8 1,364
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M8 1,421
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M8 1,563
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M8 1,762
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 پیچ گالوانیزه L=35mm عدد M8 1,933
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M8 2,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M8 2,416
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M8 2,842
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M8 3,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M8 3,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M8 4,263
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M8 6,253
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M10 2,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M10 2,842
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M10 3,126
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M10 3,695
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M10 4,263
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M10 4,832
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M10 5,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M10 5,969
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M10 7,106
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M10 9,948
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M10 12,222
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M12 4,832
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M12 5,684
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M12 5,116
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M12 5,827
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M12 6,395
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M12 7,106
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M12 7,958
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M12 8,527
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M12 10,516
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M12 14,211
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M12 17,338
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M14 7,958
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M14 7,958
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M14 8,811
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M14 9,948
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M14 10,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M14 11,653
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M14 14,495
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M14 17,906
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M14 22,169
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 پیچ گالوانیزه L=30mm M16 9,379
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M16 9,948
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M16 11,369
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M16 13,074
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M16 14,495
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M16 15,916
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M16 18,759
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M16 24,159
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M16 31,265
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M18 19,043
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M18 20,322
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M18 24,159
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M18 27,001
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M18 31,265
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M18 35,528
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M18 45,476
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M20 25,864
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M20 28,422
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M20 31,833
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M20 35,528
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M20 38,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M20 46,897
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M20 55,423
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 مهره گالوانیزه عدد M8 938
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 مهره گالوانیزه عدد M10 1,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 مهره گالوانیزه عدد M12 3,126
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 مهره گالوانیزه عدد M14 4,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 مهره گالوانیزه عدد M16 6,253
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 مهره گالوانیزه عدد M18 8,811
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 مهره گالوانیزه عدد M20 10,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 واشر تخت گالوانیزه عدد M6 213
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 واشر تخت گالوانیزه عدد M8 242
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 واشر تخت گالوانیزه عدد M10 568
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 واشر تخت گالوانیزه عدد M12 682
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 واشر تخت گالوانیزه عدد M14 910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 واشر تخت گالوانیزه عدد M16 910
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 واشر تخت گالوانیزه عدد M18 1,421
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 واشر تخت گالوانیزه عدد M20 1,563
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 واشر فنری گالوانیزه عدد M6 171
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 واشر فنری گالوانیزه عدد M8 369
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 واشر فنری گالوانیزه عدد M10 568
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 واشر فنری گالوانیزه عدد M12 853
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 واشر فنری گالوانیزه عدد M14 1,279
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 واشر فنری گالوانیزه عدد M16 1,847
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 واشر فنری گالوانیزه عدد M18 2,274
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 واشر فنری گالوانیزه عدد M20 3,411
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M6 767
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M8 767
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M10 767
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M12 711
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 40mm*2mm عدد M14 1,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 40mm*2mm عدد M16 1,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 50mm*2mm عدد M18 4,263
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 50mm*2mm عدد M20 4,263
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل