ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 پیچ گالوانیزه L=10mm عدد M6 1,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 پیچ گالوانیزه L=15mm عدد M6 1,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M6 1,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M6 1,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M6 1,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 پیچ گالوانیزه L=35mm عدد M6 1,370
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M6 1,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M6 1,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M6 1,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M6 2,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M6 2,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M6 3,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 پیچ گالوانیزه L=10mm عدد M8 1,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 پیچ گالوانیزه L=15mm عدد M8 1,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M8 1,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M8 1,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M8 2,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 پیچ گالوانیزه L=35mm عدد M8 2,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M8 2,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M8 2,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M8 3,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M8 3,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M8 4,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M8 5,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M8 7,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M10 3,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M10 3,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M10 3,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M10 4,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M10 5,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M10 5,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M10 6,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M10 6,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M10 8,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M10 12,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M10 13,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 پیچ گالوانیزه L=20mm عدد M12 5,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 پیچ گالوانیزه L=25mm عدد M12 6,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M12 7,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M12 7,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M12 7,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M12 8,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M12 8,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M12 8,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M12 12,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M12 165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M12 190,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 پیچ گالوانیزه L=30mm عدد M14 8,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M14 9,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M14 9,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M14 10,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M14 12,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M14 12,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M14 15,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M14 19,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M14 25,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 پیچ گالوانیزه L=30mm M16 11,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 پیچ گالوانیزه L=40mm عدد M16 11,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M16 12,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M16 14,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M16 16,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M16 16,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M16 19,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M16 26,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M16 33,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M18 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M18 22,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M18 26,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M18 29,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M18 34,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M18 37,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M18 48,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 پیچ گالوانیزه L=50mm عدد M20 27,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 پیچ گالوانیزه L=60mm عدد M20 29,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 پیچ گالوانیزه L=70mm عدد M20 33,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 پیچ گالوانیزه L=80mm عدد M20 38,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 پیچ گالوانیزه L=100mm عدد M20 40,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 پیچ گالوانیزه L=120mm عدد M20 48,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 پیچ گالوانیزه L=150mm عدد M20 58,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 مهره گالوانیزه عدد M8 1,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 مهره گالوانیزه عدد M10 2,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 مهره گالوانیزه عدد M12 3,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 مهره گالوانیزه عدد M14 5,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 مهره گالوانیزه عدد M16 7,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 مهره گالوانیزه عدد M18 9,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 مهره گالوانیزه عدد M20 11,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 واشر تخت گالوانیزه عدد M6 300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 واشر تخت گالوانیزه عدد M8 350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 واشر تخت گالوانیزه عدد M10 800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 واشر تخت گالوانیزه عدد M12 900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 واشر تخت گالوانیزه عدد M14 1,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 واشر تخت گالوانیزه عدد M16 1,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 واشر تخت گالوانیزه عدد M18 16,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 واشر تخت گالوانیزه عدد M20 17,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 واشر فنری گالوانیزه عدد M6 200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 واشر فنری گالوانیزه عدد M8 400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 واشر فنری گالوانیزه عدد M10 750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 واشر فنری گالوانیزه عدد M12 950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 واشر فنری گالوانیزه عدد M14 1,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 واشر فنری گالوانیزه عدد M16 1,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 واشر فنری گالوانیزه عدد M18 2,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 واشر فنری گالوانیزه عدد M20 4,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M6 900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M8 950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M10 950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 25mm*2mm عدد M12 950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 40mm*2mm عدد M14 1,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 40mm*2mm عدد M16 1,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 50mm*2mm عدد M18 5,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 واشر تخت دور پهن گالوانیزه 50mm*2mm عدد M20 5,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل