ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12 2,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14 3,200,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16 3,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18 5,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "20 6,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "24 12,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
7 زانو 45 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12 1,100,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
8 زانو 45 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14 2,200,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
9 زانو 45 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16 2,600,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
10 زانو 45 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18 3,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
11 زانو 45 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "20 5,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
12 زانو 45 درجه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "24 7,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
13 سه راه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "12 2,300,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
14 سه راه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "14 3,800,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
15 سه راه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "16 4,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
16 سه راه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "18 5,500,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
17 سه راه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "20 7,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
18 سه راه std بنکن (Benkan) مشخصات فنی عدد "24 12,000,000
 • 5% از 1 تا بی نهایت
جمع کل