ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 6,785
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 10,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 11,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 21,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 27,025
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 43,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 72,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 86,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 155,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 299,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 414,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 822,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,610,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "12 2,070,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "14 2,875,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "16 4,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 9,775
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 11,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 19,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 31,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 42,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 57,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 92,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 453,675
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 684,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 1,132,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 11,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 19,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 19,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 31,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 31,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 31,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 42,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 42,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 42,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 42,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 57,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 57,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 57,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 57,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 57,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 92,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 92,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 92,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 92,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 253,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 453,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 453,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 453,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"6 684,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 684,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 684,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 684,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 1,132,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 1,132,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 1,132,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"10 1,840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"10 1,840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 6,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 8,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 8,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 11,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 11,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 11,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 16,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 16,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 15,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 15,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 25,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 25,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 22,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 22,195
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 22,195
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 52,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 52,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 47,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 47,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 73,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 73,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 54,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 54,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 54,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 105,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 105,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 78,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 78,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 74,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 141,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 132,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 195,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 189,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 189,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 345,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 345,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 276,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"10 345,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"10 333,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 1,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 1,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 1,955
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 2,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 3,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 5,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 7,475
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 9,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 14,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 34,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 46,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 92,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ تخت ایران اتصال عدد "2 5,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ تخت ایران اتصال عدد "2.1/2 6,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 کپ تخت ایران اتصال عدد "3 8,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 کپ تخت ایران اتصال عدد "4 13,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 کپ تخت ایران اتصال عدد "5 34,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 کپ تخت ایران اتصال عدد "6 46,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1/2 5,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "3/4 6,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1 8,798
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1.1/4 12,305
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1.1/2 13,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "2 18,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "2.1/2 40,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "3 59,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "4 86,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل