ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 9,744
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 14,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 16,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 28,784
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 36,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 59,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 98,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 156,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 324,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 392,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 593,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 1,411,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 2,240,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "12 3,830,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "14 4,144,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "16 6,798,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 14,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 19,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 27,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 43,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 78,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 148,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 224,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 358,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 645,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 806,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 1,411,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 19,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 27,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 27,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 43,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 43,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 43,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 78,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 78,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 78,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 78,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 78,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 148,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 148,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 148,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 148,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 224,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 224,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 224,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 224,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 224,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 358,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 358,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 358,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 358,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 358,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 649,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 649,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 649,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"6 806,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 806,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 806,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 806,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 1,411,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 1,411,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 1,411,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"10 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"10 1,680,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 8,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 11,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 11,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 18,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 18,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 17,696
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 21,056
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 21,056
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 19,936
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 19,936
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 40,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 40,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 36,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 34,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 34,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 70,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 70,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 70,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 70,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 95,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 95,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 77,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 77,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 77,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 168,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 168,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 128,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 128,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 117,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 221,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 208,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 208,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 309,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 282,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 282,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 1,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 1,736
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 2,016
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 3,136
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 3,584
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 5,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 8,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 11,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 15,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 44,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 84,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ تخت ایران اتصال عدد "2 5,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ تخت ایران اتصال عدد "2.1/2 7,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ تخت ایران اتصال عدد "3 11,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ تخت ایران اتصال عدد "4 15,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ تخت ایران اتصال عدد "5 44,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ تخت ایران اتصال عدد "6 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1/2 7,056
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "3/4 8,512
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1 11,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1.1/4 19,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1.1/2 20,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "2 30,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "2.1/2 53,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "3 64,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "4 110,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل