ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 6,284
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 9,592
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 11,025
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 19,845
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 24,255
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 44,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 71,663
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 87,098
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 170,888
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 319,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 429,975
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 959,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,764,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "12 2,756,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "14 3,307,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "16 4,851,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 9,371
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 12,128
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 19,845
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 29,768
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 39,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 55,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 88,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 126,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 434,385
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 656,539
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 1,085,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 12,128
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 19,845
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 19,845
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 29,768
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 29,768
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 29,768
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 39,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 39,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 39,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 39,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 55,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 55,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 55,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 55,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 55,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 88,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 88,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 88,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 88,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 126,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 126,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 126,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 126,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 126,788
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 434,936
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 434,936
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 434,936
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"6 656,539
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 656,539
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 656,539
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 656,539
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 1,085,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 1,085,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 1,085,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 6,395
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 8,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 8,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 13,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 13,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 12,128
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 15,435
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 15,435
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 14,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 14,553
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 25,909
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 25,909
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 25,358
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 22,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 22,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 50,384
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 50,384
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 45,203
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 45,203
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 70,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 70,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 51,818
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 51,818
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 51,818
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 101,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 101,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 87,098
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 87,098
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 79,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 148,838
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 137,813
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 137,813
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 203,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 198,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 198,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 248,063
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 248,063
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 237,038
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 تبدیل مانسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"10 303,188
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 1,599
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 1,709
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 2,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 3,087
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 3,638
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 5,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 8,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 11,025
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 14,884
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 38,588
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 49,613
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 104,738
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ تخت ایران اتصال عدد "2 5,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ تخت ایران اتصال عدد "2.1/2 8,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ تخت ایران اتصال عدد "3 9,923
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ تخت ایران اتصال عدد "4 14,884
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ تخت ایران اتصال عدد "5 38,588
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ تخت ایران اتصال عدد "6 49,613
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1/2 4,961
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "3/4 6,064
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1 8,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1.1/4 11,797
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "1.1/2 13,781
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "2 19,845
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "2.1/2 38,588
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "3 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 سردنده مانسمان ایران اتصال عدد "4 71,663
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل