ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 3,795
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 5,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 7,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 13,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 15,295
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 23,575
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 38,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 54,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 95,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "5 207,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "6 264,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 604,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,173,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "12 1,725,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "14 2,242,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "16 3,277,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 6,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 8,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 11,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 16,905
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 22,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 34,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 54,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 70,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 296,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 379,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 782,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 3/4"*1/2" 8,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1"*1/2" 11,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1"*3/4" 11,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/4"*1/2" 16,905
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/4"*3/4" 16,905
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/4"*1" 16,905
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/2"*1/2" 22,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/2"*3/4" 22,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/2"*1" 22,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/2"*1.1/4" 22,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2"*1/2" 34,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2"*3/4" 34,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2"*1" 34,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2"*1.1/4" 34,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2"*1.1/2" 34,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2.1/2"*1" 54,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2.1/2"*1.1/4" 54,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2.1/2"*1.1/2" 54,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 2.1/2"*2" 54,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 3"*1" 70,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 3"*1.1/4" 70,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 3"*1.1/2" 70,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 3"*2" 70,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 3"*2.1/2" 70,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 4"*1.1/4" 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 4"*1.1/2" 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 4"*2" 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 4"*2.1/2" 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 4"*3" 126,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 5"*2.1/2" 296,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 5"*3" 296,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 5"*4" 296,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 6"*2.1/2" 379,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 6"*3" 379,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 6"*4" 379,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 6"*5" 379,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 8"*4" 782,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 8"*5" 782,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 8"*6" 782,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1/2 3,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1/2 5,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3/4 5,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1/2 7,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3/4 7,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1 6,785
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1/2 9,315
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3/4 9,315
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1 8,855
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1.1/4 8,855
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"1/2 13,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3/4 13,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"1 13,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"1.1/4 12,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"1.1/2 12,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1 26,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1.1/4 26,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1.1/2 24,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"2 24,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"1 33,925
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"1.1/4 33,925
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"1.1/2 29,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"2 29,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"2.1/2 29,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"1.1/4 56,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"1.1/2 56,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"2 44,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"2.1/2 44,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"3 43,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"2.1/2 92,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"3 71,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"4 71,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"3 109,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"4 103,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"5 103,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"4 212,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"5 212,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"6 195,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 1,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 1,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 1,955
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 2,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 3,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 5,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 7,475
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 9,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 14,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 34,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 46,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 92,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ تخت ایران اتصال عدد "2 5,175
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ تخت ایران اتصال عدد "2.1/2 6,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ تخت ایران اتصال عدد "3 8,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ تخت ایران اتصال عدد "4 13,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ تخت ایران اتصال عدد "5 34,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ تخت ایران اتصال عدد "6 46,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1/2 3,335
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3/4 4,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1 5,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/4 8,625
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/2 9,948
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2 12,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2.1/2 23,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3 28,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "4 43,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل