ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 4,079
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 6,284
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 8,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 14,002
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 17,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 26,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 42,446
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 58,433
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 98,123
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "5 203,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "6 286,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 606,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,212,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "12 1,984,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "14 2,976,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "16 3,693,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 7,387
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 8,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 12,679
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 18,191
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 24,255
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 36,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 74,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 132,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 319,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 396,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 826,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 8,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 12,679
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 12,679
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 18,191
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 18,191
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 18,191
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 24,255
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 24,255
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 24,255
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 24,255
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 36,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 36,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 36,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 36,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 36,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 74,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 74,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 74,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 74,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 74,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 132,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 132,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 132,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 132,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 132,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 319,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 319,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 319,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"6 396,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 396,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 396,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 396,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 826,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 826,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 826,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 3,859
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 5,733
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 5,733
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1/2*"1.1/4 7,718
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 7,718
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 7,387
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 9,923
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 9,923
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 9,482
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 9,482
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 15,435
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 15,435
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 14,884
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/4*"2 13,781
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/2*"2 13,781
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 27,563
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 27,563
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 25,358
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 25,358
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 34,178
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 34,178
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 29,768
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 29,768
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 29,768
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 58,433
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 58,433
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 44,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 44,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 43,549
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 99,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 76,073
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 76,073
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 115,763
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 109,148
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 109,148
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 203,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 203,963
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 187,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8*"10 220,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 1,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 1,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 2,040
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 3,087
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 3,638
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 5,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 8,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 11,025
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 14,884
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 38,588
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 49,613
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 104,738
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ تخت ایران اتصال عدد "2 5,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ تخت ایران اتصال عدد "2.1/2 8,269
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ تخت ایران اتصال عدد "3 9,923
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ تخت ایران اتصال عدد "4 14,884
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ تخت ایران اتصال عدد "5 38,588
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ تخت ایران اتصال عدد "6 49,613
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1/2 3,638
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3/4 4,631
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1 5,733
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/4 8,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/2 10,364
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2 13,781
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2.1/2 23,704
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3 31,421
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "4 44,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل