ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 5,152
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 7,952
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 10,528
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 17,808
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 22,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 34,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 56,784
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 76,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 123,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سبک) مشخصات فنی عدد "5 199,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "5 280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سبک) مشخصات فنی عدد "6 268,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "6 392,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 716,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,400,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "12 2,217,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "14 3,304,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "16 4,816,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 8,848
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 11,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 16,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 24,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 32,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 48,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 80,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 99,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 162,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 369,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 470,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 929,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 12,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 16,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 16,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 24,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 24,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 24,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 32,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 32,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 32,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 32,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 48,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 48,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 48,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 48,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 48,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 80,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 80,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 80,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 80,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 99,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 99,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 99,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 99,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 99,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 162,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 162,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 162,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 162,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 162,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 369,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 369,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 369,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"6 470,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 470,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 470,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 470,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 929,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 929,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 929,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 5,152
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 6,944
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 6,944
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1/2*"1.1/4 9,744
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 9,744
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 9,184
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 13,104
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 13,104
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 12,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 12,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 25,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 25,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 21,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/4*"2 20,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/2*"2 20,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 36,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 36,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 35,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 35,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 44,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 44,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 39,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 39,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 39,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 72,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 72,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 59,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 59,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 123,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 88,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 88,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 134,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 134,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 257,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 257,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 246,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 1,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 1,736
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 2,016
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 3,136
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 3,584
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 5,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 8,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 11,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 15,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 44,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 84,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ تخت ایران اتصال عدد "2 5,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ تخت ایران اتصال عدد "2.1/2 7,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ تخت ایران اتصال عدد "3 11,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ تخت ایران اتصال عدد "4 15,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 کپ تخت ایران اتصال عدد "5 44,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 کپ تخت ایران اتصال عدد "6 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1/2 4,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3/4 5,488
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1 7,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/4 10,864
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/2 12,544
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2 16,464
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2.1/2 29,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3 38,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "4 54,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل