ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 4,383
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 6,907
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 8,899
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 15,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 17,666
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 27,229
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 44,629
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 63,092
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 110,245
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "5 239,085
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) مشخصات فنی عدد "6 305,498
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 698,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "10 1,354,815
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "12 1,992,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "14 2,590,088
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "16 3,785,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 7,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 9,563
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 13,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 19,525
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 25,901
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 39,582
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 63,092
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 81,023
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 146,108
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 342,689
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 438,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 903,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 9,563
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 13,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 13,283
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 19,525
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 19,525
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 19,525
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 25,901
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 25,901
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 25,901
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 25,901
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 39,582
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 39,582
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 39,582
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 39,582
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 39,582
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 63,092
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 63,092
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 63,092
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 63,092
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 81,023
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 81,023
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 81,023
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 81,023
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 81,023
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 146,108
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 146,108
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 146,108
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 146,108
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 146,108
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 342,689
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 342,689
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 342,689
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"6 438,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 438,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 438,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 438,323
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 903,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 903,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 903,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 3,985
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1 5,977
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1 5,977
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1/2*"1.1/4 8,235
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 8,235
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 7,837
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 10,759
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 10,759
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 10,228
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 10,228
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2*"2 15,939
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4*"2 15,939
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2 15,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/4*"2 14,876
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد 1.1/2*"2 14,876
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 30,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 30,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 27,893
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 27,893
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1*"3 39,183
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 39,183
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 34,535
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"3 34,535
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 34,535
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 65,084
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 65,084
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2*"4 51,138
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 51,138
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"4 50,208
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2*"5 107,057
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"5 82,352
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"5 82,352
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3*"6 126,184
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"6 119,543
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"6 119,543
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4*"8 245,726
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5*"8 245,726
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6*"8 225,803
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1/2 1,992
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3/4 1,992
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1 2,258
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/4 3,321
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "1.1/2 3,985
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2 6,641
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "2.1/2 8,634
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "3 10,626
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "4 16,603
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "5 39,848
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "6 53,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 کپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد "8 106,260
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 کپ تخت ایران اتصال عدد "2 5,977
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 کپ تخت ایران اتصال عدد "2.1/2 7,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 کپ تخت ایران اتصال عدد "3 9,962
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 کپ تخت ایران اتصال عدد "4 15,939
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 کپ تخت ایران اتصال عدد "5 39,848
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 کپ تخت ایران اتصال عدد "6 53,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1/2 3,852
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3/4 4,782
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1 6,376
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/4 9,962
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "1.1/2 114,893
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2 13,947
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "2.1/2 27,362
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "3 33,206
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 سردنده درزدار ایران اتصال عدد "4 50,474
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل