ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1/2 17,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3/4 19,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1 27,615
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/4 36,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/2 50,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2 64,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2.1/2 140,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3 106,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "4 159,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1/2 12,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3/4 13,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1 18,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/4 25,095
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/2 31,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2 53,340
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2.1/2 70,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3 95,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "4 147,525
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1/2 18,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3/4 19,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1 28,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/4 38,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/2 51,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2.1/2 140,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3 112,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "4 164,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل