ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1/2 17,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3/4 19,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1 27,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/4 36,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/2 49,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2 62,580
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2.1/2 81,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3 106,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "4 159,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1/2 11,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3/4 13,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1 18,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/4 25,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/2 30,970
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2 54,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2.1/2 70,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3 93,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "4 144,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1/2 17,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3/4 19,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1 29,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/4 38,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/2 50,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2 66,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2.1/2 84,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3 112,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "4 164,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل