ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1/2 11,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3/4 13,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1 19,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/4 26,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/2 31,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2 55,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2.1/2 73,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3 97,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی سیاه قوی عدد "4 151,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1/2 8,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3/4 9,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1 15,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/4 19,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/2 24,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2 34,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2.1/2 51,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3 65,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "4 119,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1/2 12,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3/4 13,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1 19,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/4 26,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/2 32,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2 58,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2.1/2 75,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3 101,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "4 159,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل