ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه قوی عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بوشن جوشی سیاه بوشن جوشی سیاه معمولی عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "1.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 بوشن جوشی گالوانیزه قوی عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل