ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 کپ عدسی ایرانی عدد "1/2 990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 کپ عدسی ایرانی عدد "3/4 1,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 کپ عدسی ایرانی عدد "1 1,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/4 2,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/2 2,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 کپ عدسی ایرانی عدد "2 3,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 کپ عدسی ایرانی عدد "2.1/2 5,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 کپ عدسی ایرانی عدد "3 8,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 کپ عدسی ایرانی عدد "4 12,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 کپ عدسی ایرانی عدد "5 26,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 کپ عدسی ایرانی عدد "6 36,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 کپ عدسی ایرانی عدد "8 57,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 کپ عدسی ایرانی عدد "10 132,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 کپ عدسی ایرانی عدد "12 187,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 کپ عدسی ایرانی عدد "14 286,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 کپ عدسی ایرانی عدد "16 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 کپ تخت ایرانی عدد "1.1/2 2,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 کپ تخت ایرانی عدد "2 3,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 کپ تخت ایرانی عدد "2.1/2 5,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 کپ تخت ایرانی عدد "3 7,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 کپ تخت ایرانی عدد "4 11,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 کپ تخت ایرانی عدد "5 22,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 کپ تخت ایرانی عدد "6 26,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 کپ قوی ایرانی عدد "1.1/2 6,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 کپ قوی ایرانی عدد "2 12,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 کپ قوی ایرانی عدد "2.1/2 23,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 کپ قوی ایرانی عدد "3 24,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 کپ قوی ایرانی عدد "4 36,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 کپ قوی ایرانی عدد "5 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 کپ قوی ایرانی عدد "6 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 کپ قوی ایرانی عدد "8 102,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 کپ قوی ایرانی عدد "10 209,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 کپ قوی ایرانی عدد "12 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 کپ قوی ایرانی عدد "14 495,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 کپ قوی ایرانی عدد "16 550,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل