ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1/2 1,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "3/4 1,210
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1 1,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/4 2,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/2 2,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "2 3,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "2.1/2 6,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "3 8,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "4 13,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "5 28,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "6 34,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "8 58,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "10 143,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "12 187,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "2 3,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "2.1/2 5,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "3 7,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "4 11,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "5 24,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "6 28,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "2 12,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "2.1/2 23,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "3 25,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "4 38,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "5 51,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "6 63,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "8 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل