ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 کپ عدسی ایرانی عدد "1/2 964
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 کپ عدسی ایرانی عدد "3/4 1,178
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 کپ عدسی ایرانی عدد "1 1,285
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/4 2,035
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/2 2,142
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 کپ عدسی ایرانی عدد "2 3,213
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 کپ عدسی ایرانی عدد "2.1/2 5,141
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 کپ عدسی ایرانی عدد "3 8,568
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 کپ عدسی ایرانی عدد "4 11,781
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 کپ عدسی ایرانی عدد "5 24,633
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 کپ عدسی ایرانی عدد "6 33,201
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 کپ عدسی ایرانی عدد "8 53,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 کپ عدسی ایرانی عدد "10 112,455
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 کپ عدسی ایرانی عدد "12 171,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 کپ عدسی ایرانی عدد "14 267,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 کپ عدسی ایرانی عدد "16 310,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 کپ تخت ایرانی عدد "2 5,513
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 کپ تخت ایرانی عدد "2.1/2 8,270
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 کپ تخت ایرانی عدد "3 9,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 کپ تخت ایرانی عدد "4 14,885
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 کپ تخت ایرانی عدد "5 38,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 کپ تخت ایرانی عدد "6 49,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 کپ قوی ایرانی عدد "1.1/2 6,426
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 کپ قوی ایرانی عدد "2 11,781
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 کپ قوی ایرانی عدد "2.1/2 21,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 کپ قوی ایرانی عدد "3 23,562
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 کپ قوی ایرانی عدد "4 35,343
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 کپ قوی ایرانی عدد "5 47,124
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 کپ قوی ایرانی عدد "6 57,834
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 کپ قوی ایرانی عدد "8 93,177
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 کپ قوی ایرانی عدد "10 171,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 کپ قوی ایرانی عدد "12 278,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 کپ قوی ایرانی عدد "14 439,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 کپ قوی ایرانی عدد "16 567,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل