ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1/2 1,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "3/4 1,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1 2,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/4 3,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "1.1/2 3,630
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "2 5,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "2.1/2 7,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "3 13,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "4 22,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "5 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "6 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "8 121,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "10 220,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 کپ عدسی ایرانی کپ عدسی ایرانی عدد "12
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 کپ تخت ایرانی کپ تخت ایرانی عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "2.1/2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "3
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 کپ قوی ایرانی کپ قوی ایرانی عدد "8
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل