ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 22,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 32,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 49,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 63,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 92,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 226,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 319,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 350,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4 566,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "5 927,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "6 1,236,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 22,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 32,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 49,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 63,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 92,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 206,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 236,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 351,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4 566,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 35,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 51,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 75,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 98,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 237,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 391,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4 618,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سراه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "5 1,236,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4*"1/2 39,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"1/2 59,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"3/4 59,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1/2 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3/4 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1/2 103,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3/4 103,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1 103,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1.1/4 103,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1/2 237,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"3/4 237,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1 237,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1.1/4 237,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1.1/2 237,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1 371,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1.1/4 371,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1.1/2 371,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"2 371,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"1 453,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"1.1/4 453,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"1.1/2 453,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"2 453,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"2.1/2 453,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4*"2 660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4*"2.1/2 660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سراه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4*"3 660,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 33,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 72,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 93,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 236,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 319,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 391,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4 566,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 24,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 33,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 23,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 28,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 37,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 62,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 113,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 206,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 280,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4 350,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4*"1/2 28,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"1/2 37,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"3/4 37,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 16,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 27,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 37,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 55,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 63,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 135,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 206,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 279,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4 350,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "5 772,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "6 1,030,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4*"1/2 28,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"1/2 37,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"3/4 37,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 26,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 31,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 49,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 روپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 61,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4*"1/2 17,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"1/2 30,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"3/4 30,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1/2 43,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3/4 43,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1 43,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1/2 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3/4 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2*"1.1/4 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1/2 68,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"3/4 68,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1 68,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1.1/4 68,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2*"1.1/2 68,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1.1/4 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"1.1/2 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2*"2 118,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"1.1/2 180,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"2 180,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3*"2.1/2 180,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4*"2 278,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4*"2.1/2 278,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4*"3 278,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "5*"4 310,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 62,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 97,850
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 123,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 206,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 248,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 473,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 803,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 927,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "4 1,112,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1/2 9,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4 12,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1 17,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/4 32,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1.1/2 46,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2 56,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "2.1/2 123,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3 180,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "3/4*"1/2 33,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"1/2 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد "1*"3/4 49,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل