ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1/2 9,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "3/4 11,495
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1 18,755
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 26,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 36,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "2 56,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 83,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "3 114,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "4 290,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1/2 6,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "3/4 11,495
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1 18,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 26,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 38,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "2 56,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 84,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "3 127,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "4 266,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 16,335
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 16,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 24,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 38,720
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 50,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 77,440
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 95,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 163,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 15,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1 20,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1 20,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 48,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 48,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 43,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 43,560
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2 66,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2 66,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2 70,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 66,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 66,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2.1/2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2.1/2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"3 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"3 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"3 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3*"4 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 13,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 15,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 18,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 33,880
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 42,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 58,080
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 108,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 302,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 8,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 10,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 18,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 24,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 36,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 48,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 96,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 163,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 302,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 6,655
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 9,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 15,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 21,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 22,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 37,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 66,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 82,280
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 133,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 6,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 9,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 16,335
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 21,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 25,410
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 37,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 71,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 90,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 139,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 8,591
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 10,769
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 18,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 21,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 26,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 32,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 64,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 81,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 205,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 4,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1 8,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1 8,470
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 12,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 12,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 12,705
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 16,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 16,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 16,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 16,940
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 30,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2.1/2 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2.1/2 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"3 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"3 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"3 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3*"4 157,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 19,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 27,830
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 37,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 52,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 114,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 193,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 326,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 435,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 2,662
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 4,235
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 5,445
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 10,890
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 14,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 19,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 37,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 48,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 72,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل