ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1/2 10,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "3/4 15,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 33,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 50,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "2 75,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 103,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "3 157,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد "4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1/2 10,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "3/4 15,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 33,075
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 50,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "2 75,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 103,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "3 157,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد "4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 13,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 29,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 35,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 56,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 96,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 130,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 194,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 سراه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1 26,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1 26,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 35,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 35,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 35,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 45,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 45,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 48,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 48,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 70,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 70,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2.1/2 99,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2.1/2 99,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 99,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 99,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 99,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 102,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"3 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"3 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"3 183,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 سراه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3*"4 294,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 12,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 14,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 34,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 35,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 45,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 136,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 120,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 152,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 12,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 14,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 34,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 35,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 45,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 136,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 120,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 152,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 315,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 7,035
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 9,975
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 13,965
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 24,675
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 34,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 38,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 67,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 81,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 152,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 7,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 8,925
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 13,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 40,425
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 32,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 49,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 65,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 130,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 8,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 10,290
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 15,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 23,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
104 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 34,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
105 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 37,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
106 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 72,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
107 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 96,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
108 روپیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 183,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
109 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3/4 5,145
 • 0 از 1 تا بی نهایت
110 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1 9,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
111 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1 9,240
 • 0 از 1 تا بی نهایت
112 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/4 16,275
 • 0 از 1 تا بی نهایت
113 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/4 16,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
114 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/4 15,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
115 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"1.1/2 22,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
116 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"1.1/2 22,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
117 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"1.1/2 22,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
118 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"1.1/2 22,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
119 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2 28,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
120 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2 28,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
121 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2 28,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
122 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2 28,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
123 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2 28,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
124 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"2.1/2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
125 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"2.1/2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
126 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"2.1/2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
127 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"2.1/2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
128 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"2.1/2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
129 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"2.1/2 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
130 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
131 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
132 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
133 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
134 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
135 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
136 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"3 78,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
137 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2*"4 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
138 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4*"4 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
139 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1*"4 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
140 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4*"4 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
141 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2*"4 173,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
142 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2*"4 141,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
143 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2*"4 141,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
144 تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3*"4 141,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
145 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 26,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
146 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 35,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
147 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 46,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
148 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 68,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
149 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 87,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
150 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 210,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
151 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 304,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
152 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 441,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
153 مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 472,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
154 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1/2 3,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
155 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3/4 4,725
 • 0 از 1 تا بی نهایت
156 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1 7,140
 • 0 از 1 تا بی نهایت
157 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/4 13,125
 • 0 از 1 تا بی نهایت
158 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "1.1/2 15,225
 • 0 از 1 تا بی نهایت
159 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2 21,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
160 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "2.1/2 41,475
 • 0 از 1 تا بی نهایت
161 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "3 57,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
162 درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد "4 89,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل